Czy foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca ? 31 mar­ca 2022 to dzień, któ­ry na zawsze zapi­sze się w histo­rii odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Pol­sce. To dzień kie­dy zamie­ni­li­śmy dobrze nam wszyst­kim zna­ny sys­tem opu­stów na tzw. Net-bil­ling – czy­li sys­tem, któ­ry pole­ga na war­to­ścio­wym roz­li­cze­niu ener­gii elek­trycz­nej. Czy foto­wol­ta­ika po zmia­nie usta­wy nadal się opła­ca? Odpo­wie­my na to pyta­nie w dal­szej czę­ści artykułu.


Czy fotowoltaika się opłaca?

Jak poda­je eks­pert Votum Ener­gy S.A. net-bil­ling naj­pro­ściej moż­na porów­nać do sys­te­mu kan­to­ro­we­go. Sys­tem ten pole­ga na tym, że ener­gię elek­trycz­ną wysy­ła­my do sie­ci, sprze­da­je­my taniej, aby następ­nie dro­żej ją odku­pić. Wyni­ka to głów­nie z koniecz­no­ści nało­że­nia na nas opłat takich jak:

  • poda­tek
  • akcy­za
  • opła­ta za dystrybucję

Przez zmia­nę sys­te­mu roz­li­cza­nia wie­le osób moc­no kwe­stio­nu­je opła­cal­ność foto­wol­ta­iki w obec­nych cza­sach. Insta­la­cje w sys­te­mie net-mete­rin­gu zwra­ca­ły się w śred­nio 6-7 lat, ale wzrost cen kom­po­nen­tów wydłu­żył ten czas do nawet 9 lat.

Czy wzrost cen energii wpływa na opłacalność fotowoltaiki?

Nadal nie wie­my zbyt wie­le na temat sta­wek net-bil­lin­gu, gdyż cena prą­du będzie usta­la­na mie­sięcz­nie. Sza­cu­je się, że okres zwro­tu wydłu­ży się do śred­nio 10-12 lat. Ozna­cza to zatem, że foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca a pod­wyż­ki cen ener­gii, któ­re zosta­ły już zapo­wie­dzia­ne, tyl­ko tę opła­cal­ność zwiększą.

Net-billing a fotowoltaika

W gło­wach wie­lu osób poja­wia się zapew­ne pyta­nie – sko­ro sta­wia­my na eko­lo­gię, chce­my jak naj­bar­dziej unie­za­leż­nić się od gazu i węgla, dla­cze­go sys­tem zmie­nia­ny jest tak, aby zmniej­szyć jego opła­cal­ność? Wyni­ka to głów­nie z fak­tu, że takie­go roz­wo­ju foto­wol­ta­iki w Pol­sce nikt się nie spo­dzie­wał. Mamy już w Pol­sce ponad milion pro­su­men­tów, pod­czas gdy w 2019 roku ta licz­ba wyno­si­ła zale­d­wie 150 tysięcy.

Celem net-bil­lin­gu jest wpro­wa­dze­nie zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju zie­lo­nych źró­deł w Pol­sce, tak aby był jak naj­bar­dziej bez­piecz­ny dla sie­ci. Do tej pory ener­ge­ty­ka pobie­ra­ła część z tego, co zosta­ło zma­ga­zy­no­wa­ne w sie­ci, przez co insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne czę­sto było prze­wy­mia­ro­wa­ne. Aby zwięk­szyć opła­cal­ność foto­wol­ta­iki i unik­nąć insta­lo­wa­nia mocy więk­szej, niż potrzeb­na, ofe­ru­je­my roz­wią­za­nie , dzię­ki któ­re­mu odbie­rzesz dokład­nie tyle ener­gii elek­trycz­nej, ile wyprodukujesz.

Jeste­śmy auto­ry­zo­wa­nym dys­try­bu­to­rem pro­duk­tów Colum­bus Ener­gy – fir­my, któ­ra zna­la­zła zło­ty śro­dek – pro­gram „Prąd jak powie­trze”. Roz­wią­zu­je on bowiem pro­blem prze­wy­mia­ro­wa­nych insta­la­cji, przy­wra­ca­jąc jed­no­cze­śnie krót­ki okres zwro­tu. Wspo­mnia­na usłu­ga to nic inne­go jak bilan­so­wa­nie jeden do jed­ne­go. Naj­waż­niej­sze jest to, że możesz odbrać dokład­nie tyle prą­du, ile wypro­du­ko­wa­łeś, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu!.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?