Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

Zmie­nia­ją­ca się sytu­acja na ryn­ku surow­ców oraz infla­cja spra­wia­ją, że dziś coraz czę­ściej zapa­da­ją decy­zje o roz­bu­do­wie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Wyja­śni­my na co zwró­cić szcze­gól­nie uwa­gę w przy­pad­ku pod­ję­cia decy­zji...
Skorzystaj z programu “Mój prąd 5.0” już dziś!

Skorzystaj z programu “Mój prąd 5.0” już dziś!

Pią­ta z rzę­du odsło­na pro­gra­mu „Mój Prąd” zosta­ła bar­dzo pozy­tyw­nie ode­bra­na przez spo­łecz­ność. Ilość wpły­wa­ją­cych wnio­sków utrzy­mu­je się wciąż na wyso­kim pozio­mie. Teo­re­tycz­nie przyj­mo­wa­nie wnio­sków odby­wa się do 22.12.2023 r. lub do...
Bilansowanie energii z fotowoltaiki - czym jest?

Bilansowanie energii z fotowoltaiki - czym jest?

Foto­wol­ta­ika owia­na jest w ostat­nim cza­sie wie­lo­ma mita­mi – jed­nym z nich jest to, że po zmia­nie prze­pi­sów foto­wol­ta­ika już się nie opła­ca. Jak jest napraw­dę? Jak wyglą­da opła­cal­ność wła­snej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w 2023...
Krajowy Kongres OZE Votum Energy

Krajowy Kongres OZE Votum Energy

Obec­nie odna­wial­ne źró­dła ener­gii sta­le zysku­ją na zna­cze­niu jako klu­czo­wy ele­ment wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi, szcze­gól­nie przez fakt poszu­ki­wa­nia zrów­no­wa­żo­nych alter­na­tyw dla tra­dy­cyj­nych metod pozy­ski­wa­nia ener­gii. Mię­dzy...