Pią­ta z rzę­du odsło­na pro­gra­mu „Mój Prąd” zosta­ła bar­dzo pozy­tyw­nie ode­bra­na przez spo­łecz­ność. Ilość wpły­wa­ją­cych wnio­sków utrzy­mu­je się wciąż na wyso­kim pozio­mie. Teo­re­tycz­nie przyj­mo­wa­nie wnio­sków odby­wa się do 22.12.2023 r. lub do wyczer­pa­nia puli. Zakła­da­my dużą real­ność tego dru­gie­go roz­wią­za­nia i być może w cią­gu naj­bliż­szych tygo­dni nabór zosta­nie zamknię­ty. Dla­te­go przyj­rzy­my się sto­so­wa­nym roz­wią­za­niom zwięk­sza­ją­cym opła­cal­ność inwe­sty­cji w Odna­wial­ne Źró­dła Energii. 

W dużym uprosz­cze­niu obec­na edy­cja wspar­cia róż­ni się nie­co od poprzed­nich. Przede wszyst­kim środ­ki jakie moż­na pozy­skać są znacz­nie wyż­sze. Mamy moż­li­wość refun­da­cji do 50% kosz­tów zaku­pu urzą­dzeń, któ­rych głów­nym zada­niem jest zwięk­sze­nie auto­kon­sump­cji, czy­li zuży­cia wła­sno pro­du­ko­wa­ne­go prądu.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

W przy­pad­ku mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej (pro­gram obej­mu­je insta­la­cje o mocy od 2-10 kWp) moż­na liczyć na dofi­nan­so­wa­nie do 6000 zł, nato­miast w przy­pad­ku jeśli mon­to­wa­ne są dodat­ko­we urzą­dze­nia, moż­na otrzy­mać nawet 7000 zł za samą mikro­in­sta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. Jak wyglą­da­ją dopła­ty na poszcze­gól­ne urzą­dze­nia dodatkowe?


Wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia (do 50% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych):

  1. Mikro­in­sta­la­cja foto­wol­ta­icz­na: 6 000,00 zł
  2. Mikro­in­sta­la­cja foto­wol­ta­icz­na + urzą­dze­nie dodat­ko­we:
a) 7 000,00 zł
  3. Urzą­dze­nia dodat­ko­we:
 a) Maga­zyn ciepła/urządzenie grzew­cze:
     1) Maga­zyn cie­pła: 5 000,00 zł;
     2) Grun­to­we pom­py cie­pła - pom­py cie­pła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     3) Pom­pa cie­pła powietrze/woda o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej: 19 400,00 zł;
     4) Pom­pa cie­pła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     5) Pom­py cie­pła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
 b) Maga­zyn ener­gii elek­trycz­nej: 16 000,00 zł
 c) Sys­tem zarzą­dza­nia ener­gią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 d) Kolek­to­ry sło­necz­ne c. w. u.: 3 500,00 zł

Co dokład­nie ozna­cza­ją zapi­sy? Sytu­acja wyglą­da nastę­pu­ją­co, jeśli zde­cy­du­je­my się na samą insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną może­my otrzy­mać 6000 zł, nato­miast jeśli do insta­la­cji PV dobie­rze­my urzą­dze­nie dodat­ko­we, auto­ma­tycz­nie na samą insta­la­cję otrzy­mu­je­my już tysiąc zło­ty wię­cej czy­li 7000zł oraz dodat­ko­we kwo­ty w zależ­no­ści od rodza­ju dodat­ko­we­go urządzenia. 

Urządzenia dodatkowe do fotowoltaiki - czym są?

Urzą­dze­nia­mi dodat­ko­wy­mi do insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej są maga­zy­ny cie­pła lub urzą­dze­nie grzew­cze w posta­ci pomp cie­pła. Jeże­li cho­dzi o maga­zyn cie­pła to wystę­pu­je jed­na klu­czo­wa zasa­da. Urzą­dze­nie pod­le­ga dofi­nan­so­wa­niu wyłącz­nie w przy­pad­ku jeśli pod­no­si auto­kon­sump­cję ener­gii elek­trycz­nej wytwo­rzo­nej przez mikro­in­sta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. Pojem­ność takie­go maga­zy­nu cie­pła to mini­mum 20 decy­me­trów sze­ścien­nych. Nie pod­le­ga­ją dofi­nan­so­wa­niu urzą­dze­nia maga­zy­nu­ją­ce cie­pło, któ­re nie wpły­wa­ją na wzrost auto­kon­sump­cji ener­gii elek­trycz­nej wytwo­rzo­nej przez mikro­in­sta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną – np. zasob­nik c.w.u. i/lub bufor cie­pła zasi­la­ny przez kocioł na pali­wo sta­łe bądź kocioł gazowy. 

Dodat­ko­we urzą­dze­nie w posta­ci pom­py cie­pła będzie róż­ni­ło się dopła­tą w zależ­no­ści od rodza­ju urzą­dze­nia (pod­sta­wo­wa róż­ni­ca to źró­dło cie­pła wyko­rzy­sty­wa­ne przez pom­pę – wyróż­nia­my pom­py grun­to­we oraz pom­py powietrz­ne). Pom­pa grun­to­wa musi posia­dać kla­sę co naj­mniej A++, w prze­ciw­nym razie dopła­ta nie będzie moż­li­wa. Pom­py powietrz­ne umoż­li­wia­ją moż­li­wość sta­ra­nia się o dofi­nan­so­wa­nie w dwóch pro­gach dopłat w zależ­no­ści od kla­sy ener­ge­tycz­nej. Pod­wyż­szo­na kla­sa A++ umoż­li­wia dofi­nan­so­wa­nie na pozio­mie do 19400 zł, nato­miast powietrz­na pom­pa kla­sy A+ to dofi­nan­so­wa­nie do 12600 zł. War­to wspo­mnieć, że opcja dofi­nan­so­wa­nia do pom­py cie­pła w tym wypad­ku jest świet­ną alter­na­ty­wą, dla osób, któ­re nie mogły sta­rać się o takie dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu „Czy­ste Powie­trze” gdzie ogra­ni­cze­niem w otrzy­ma­niu dofi­nan­so­wa­nia są rocz­ne docho­dy. Pro­gram „Mój Prąd” nie obej­mu­je w ogó­le kwe­stii docho­dów wnio­sko­daw­cy, w związ­ku z tym może sta­no­wić świet­ną alter­na­ty­wę dla osób, któ­re środ­ków nie otrzy­ma­ły wła­śnie z powo­du prze­kro­cze­nia dopusz­czal­ne­go pro­gu zarob­ków (rocz­ne zarob­ki oso­by ubie­ga­ją­cej się o dofi­nan­so­wa­nie w pro­gra­mie czy­ste powie­trze nie powin­ny prze­kra­czać 135 tys zł). 

Kolej­nym z dodat­ko­wych urzą­dzeń jest maga­zyn ener­gii elek­trycz­nej. Jest to urzą­dze­nie słu­żą­ce do gro­ma­dze­nia ener­gii elek­trycz­nej wypro­du­ko­wa­nej z insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, któ­rą moż­na zużyć w okre­sie np. kie­dy insta­la­cja PV już nie pro­du­ku­je. Pozwa­la to na zwięk­sze­nie auto­kon­sump­cji i zmniej­sze­nia kosz­tów za ener­gię elek­trycz­ną. Mini­mal­na pojem­ność aku­mu­la­to­ra urzą­dze­nia doto­wa­ne­go to 2 kWh. 

Insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną wspie­ra­ją tak­że sys­te­my HEMS/EMS. Są to sys­te­my urzą­dzeń oraz opro­gra­mo­wa­nia, któ­rych zada­niem jest efek­tyw­nie zarzą­dzać zuży­ciem ener­gii i cie­pła w budyn­ku. Ich celem jest wspar­cie kon­su­men­ta w zakre­sie auto­kon­sump­cji ener­gii elek­trycz­nej oraz osią­gnię­cie moż­li­wie naj­wyż­sze­go pozio­mu efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej poprzez opty­ma­li­za­cję zuży­cia energii.

Pod­su­mo­wu­jąc, obec­ny pro­gram dofi­nan­so­wań pozwa­la na otrzy­ma­nie wyso­kie­go wspar­cia, jak widać war­to połą­czyć mikro­in­sta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną z dodat­ko­wym urzą­dze­niem, ponie­waż zysku­je­my nie tyl­ko bez­po­śred­nio na obcię­ciu kosz­tów same­go urzą­dze­nia, ale rów­nież oszczę­dza­my dzię­ki zwięk­sze­niu zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej wyko­rzy­sty­wa­nej na potrze­by wła­sne. War­to spraw­nie pod­jąć decy­zję o inwe­sty­cji w OZE, ponie­waż środ­ki prze­zna­czo­ne na pro­gram mogą wkrót­ce się skoń­czyć, dla­te­go jeśli ktoś myśli o takiej inwe­sty­cji, to jest to dobry moment, aby sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia, dzię­ki któ­re­mu okres zwro­tu takie­go przed­się­wzię­cia jest znacz­nie krót­szy. Jeśli chcesz dowie­dzieć się cze­goś wię­cej o tym pro­gra­mie oraz innych for­mach dofi­nan­so­wa­nia zapra­sza­my ser­decz­nie do kon­tak­tu