magazyny energii

Magazyny energii i pompy ciepła - dofinansowanie

Wciąż trwa nabór w ramach pro­gra­mu Mój Prąd 3.0, jed­nak jego budżet jest już nie­mal wyczer­pa­ny. Tym­cza­sem pla­no­wa­na jest już kolej­na edy­cja, któ­ra ma wystar­to­wać w przy­szłym roku. Jej celem ma być przede wspie­ra­nie auto­kon­sump­cji i maga­zy­no­wa­nia ener­gii. Rów­no­le­gle trwa­ją też pra­ce nad dofi­nan­so­wa­niem do zaku­pu pom­py cie­pła w ramach pro­gra­mu Moje Cie­pło. Czy maga­zy­ny ener­gii i pom­py cie­pła dorów­na­ją popu­lar­no­ścią fotowoltaice?

Mój Prąd

Aktu­al­nie trwa nabór do trze­ciej edy­cji pro­gra­mu Mój Prąd. W ramach pro­gra­mu moż­na otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie do przy­do­mo­wej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Jej wyso­kość to 3 tys. zł. Zgod­nie z prze­wi­dy­wa­nia­mi budżet pro­gra­mu wyczer­pie się dużo wcze­śniej niż 22 grud­nia 2021 r.

Tym­cza­sem już trwa­ją pra­ce nad czwar­tą edy­cją, któ­ra ma wystar­to­wać w przy­szłym roku. Praw­do­po­dob­nie dota­cja w pro­gra­mie obej­mie maga­zy­ny ener­gii. Dotych­czas maga­zy­ny pozo­sta­ły pro­duk­tem niszo­wym i wybie­ra­nym przez sto­sun­ko­wo nie­wiel­ką gru­pę pro­su­men­tów. Tym­cza­sem są nie tyl­ko spo­so­bem na unik­nię­cie bilan­so­wa­nia ener­gii, ale rów­nież pozwa­la­ją zni­we­lo­wać pro­ble­my zwią­za­ne z prze­cią­że­niem sieci.

Planowane zmiany systemu bilansowania

Pla­no­wa­ne są zmia­ny sys­te­mu roz­li­czeń z pro­su­men­ta­mi. Jed­nak na ten moment nie poda­no daty, ani osta­tecz­ne­go zakre­su zmian. Nie­mal pew­nym jest jed­nak, że dal­sze dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez usta­wo­daw­cę będą zmie­rzać do ogra­ni­cze­nia obcią­że­nia sie­ci poprzez pro­mo­wa­nie insta­la­cji połą­czo­nych z maga­zy­na­mi ener­gii.

Przy czym nale­ży zauwa­żyć, że maga­zy­ny ener­gii to nie jedy­ne urzą­dze­nia, w któ­rych może być prze­cho­wy­wa­na ener­gia. Mia­no­wi­cie ener­gia wypro­du­ko­wa­na przez insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną może być maga­zy­no­wa­na rów­nież w posta­ci ener­gii ciepl­nej w zasob­ni­ku cie­płej wody użyt­ko­wej, w któ­ry są wypo­sa­żo­ne pom­py cie­pła. To nie jedy­ny argu­ment prze­ma­wia­ją­cy na korzyść tego rozwiązania.

Pompa ciepła – dlaczego warto?

Inwe­sty­cja w pom­pę cie­pła oraz foto­wol­ta­ikę nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści. To nie tyl­ko spo­sób na zaosz­czę­dze­nie znacz­nych sum na rachun­kach za prąd oraz ogrze­wa­nie, co bio­rąc pod uwa­gę  cze­ka­ją­ce nas pod­wyż­ki nabie­ra szcze­gól­ne­go zna­cze­nia, ale przede wszyst­kim wygo­da, kom­fort i bez­pie­czeń­stwo. Decy­du­jąc się na pom­pę cie­pła nie musi­my oba­wiać się wybu­chu, co nie­kie­dy ma miej­sce w przy­pad­ku insta­la­cji gazo­wych. Nie gro­zi nam tak­że zacza­dze­nie, któ­re zda­rza się przy insta­la­cjach ole­jo­wych czy paliwowych.

Dotacje do zakupu pompy ciepła

Obec­nie dota­cję na mon­taż pom­py cie­pła moż­na uzy­skać w ramach pro­gra­mu Czy­ste Powie­trze oraz ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Jed­nak pro­gram Czy­ste Powie­trze jest adre­so­wa­ny tyl­ko do osób, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na wymia­nę źró­dła cie­pła. Tym samym z dofi­nan­so­wa­nia nie mogą sko­rzy­stać wła­ści­cie­le nowo budo­wa­nych domów. To wła­śnie oni naj­czę­ściej decy­du­ją się na zakup pom­py cie­pła.

W odpo­wie­dzi na potrze­by tej gru­py roz­po­czę­to pra­ce nad pro­gra­mem Moje Cie­pło. Jego celem ma być wspar­cie dla mon­ta­żu pomp cie­pła w nowych budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych, a tym samym do wal­ki ze smo­giem. Pla­no­wa­na wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia ma nie prze­kra­czać 30% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych, nie może też być wyż­sza niż 21 tys. zł.

Bio­rąc pod uwa­gę zain­te­re­so­wa­nie, jakie wzbu­dza­ją dota­cje do zaku­pu foto­wol­ta­iki moż­na się spo­dzie­wać, że w przy­pad­ku pomp cie­pła będzie­my mieć do czy­nie­nia z podob­nym wzro­stem zain­te­re­so­wa­nia. Zwłasz­cza bio­rąc pod uwa­gę pod­wyż­ki cen gazu, któ­re mia­ły miej­sce w ostat­nim cza­sie. Pie­ce gazo­we, któ­re do tej pory były przez wie­lu trak­to­wa­ne jako alter­na­ty­wa dla tzw. „kop­ciu­chów” tra­cą tym samym na atrak­cyj­no­ści. Decy­du­jąc się na duet foto­wol­ta­ika i pom­pa cie­pła otrzy­mu­je­my sys­tem, któ­ry pozwo­li nam unie­za­leż­nić się od rosną­cych cen prą­du i gazu.

Nie cze­kaj! Już dziś skon­tak­tuj się z Dorad­cą ds. OZE i sprawdź jak obni­żyć swo­je rachun­ki za prąd i ogrze­wa­nie nie­mal do zera. Jeśli chcesz sko­rzy­stać z dota­cji nie musisz mar­twić się for­mal­no­ścia­mi. Poma­ga­my naszym Klien­tom w otrzy­ma­niu dota­cji z pro­gra­mu Mój Prąd i Czy­ste Powietrze.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?