fotowoltaika i pompa ciepła

Fotowoltaika i pompa ciepła – czy to się opłaca?

W ostat­nim cza­sie zarów­no foto­wol­ta­ika, jak i pom­py cie­pła zna­czą­co zyska­ły na popu­lar­no­ści. Przy­czy­ni­ły się do tego mię­dzy inny­mi licz­ne dofi­nan­so­wa­nia. Cho­ciaż­by w ramach pro­gra­mu Czy­ste Powie­trze, któ­ry ma zachę­cić użyt­kow­ni­ków do wymia­ny nie­efek­tyw­nych i szko­dli­wych dla śro­do­wi­ska źró­deł cie­pła na takie, któ­re pomo­gą zadbać nam o stan naszej pla­ne­ty. Choć pozor­nie zakup pom­py naj­bar­dziej opła­ca się posia­da­czom tak zwa­nych kop­ciu­chów, coraz czę­ściej widu­je się je rów­nież w nowych domach. To przede wszyst­kim zasłu­ga wygo­dy, ale czy tyl­ko? Foto­wol­ta­ika i pom­pa cie­pła – czy to się opłaca?

Co wyróżnia pompę ciepła spośród nowoczesnych systemów grzewczych?

Pom­pa cie­pła to nie tyl­ko roz­wią­za­nie oszczęd­ne i bez­piecz­ne - w prze­ci­wień­stwie do pie­ców węglo­wych czy gazo­wych, w przy­pad­ku któ­rych moż­li­we jest zacza­dze­nie czy wybuch. Ponad­to pod­czas, gdy piec gazo­wy wyma­ga dopro­wa­dze­nia gazu, a tra­dy­cyj­ny – węgla, pom­pie cie­pła do dzia­ła­nia w zupeł­no­ści wystar­czy prąd. W tym miej­scu niczym swo­iste „per­pe­tu­um mobi­le” wkra­cza foto­wol­ta­ika.

Fotowoltaika i pompa ciepła – połączenie idealne?

Pom­pa cie­pła w zależ­no­ści od tech­no­lo­gii wyko­na­nia więk­szość ener­gii ciepl­nej czer­pie z grun­tu bądź z powie­trza. Zawsze jed­nak do pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia potrze­bu­je prą­du. Tyl­ko od nas zale­ży czy będzie­my go kupo­wać, czy też wypro­du­ku­je­my go sami. Oczy­wi­ste pyta­nie, któ­re od razu się nasu­wa to czy takie roz­wią­za­nie fak­tycz­nie nam się opłaca? 

Jeśli mie­sięcz­ny rachu­nek za prąd wyno­si ok. 200 zł, a koszt ogrze­wa­nia gazo­we­go 2500 zło­tych rocz­nie kosz­ty ener­gii elek­trycz­nej oraz ogrze­wa­nia w ska­li roku wynio­są bli­sko 5000 złotych.

Moż­na przy­jąć, że w takim przy­pad­ku inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę z pom­pą cie­pła to koszt rzę­du 75 tysię­cy zło­tych – bez uwzględ­nie­nia dota­cji. Nato­miast ana­li­zu­jąc taką samą sytu­ację, ale z wymia­ną pie­ca sytu­acja przed­sta­wia się nie­co ina­czej. Decy­du­jąc się na wymia­nę źró­dła cie­pła moż­na sko­rzy­stać z pro­gra­mu Czy­ste Powie­trze – zarów­no na wymia­nę pie­ca, jak i na foto­wol­ta­ikę, a pozo­sta­łą część środ­ków moż­na roz­li­czyć w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej. Tym samym koszt całej inwe­sty­cji może zostać zre­du­ko­wa­ny do kwo­ty nie­speł­na 47 tysię­cy zło­tych. W odnie­sie­niu do pier­wot­nych kosz­tów rzę­du 5000 zło­tych rocz­nie, całość inwe­sty­cji zwra­ca się po oko­ło dzie­się­ciu latach.

War­to przy tym wspo­mnieć, że ceny prą­du i gazu nie sto­ją w miej­scu. Rok do roku musi­my liczyć się z pod­wyż­ka­mi, któ­re mogą się­gnąć nawet kil­ku­set zło­tych. Argu­men­tem, któ­ry dodat­ko­wo prze­ma­wia na korzyść roz­wią­za­nia  - foto­wol­ta­ika i pom­pa cie­pła jest dobro naszej pla­ne­ty. W cią­gu naj­bliż­szych kil­ku lat obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy będą wymu­sza­ły wymia­nę tzw. kop­ciu­chów na roz­wią­za­nia przy­ja­zne śro­do­wi­sku i nisko­emi­syj­ne. Takie jak pom­pa ciepła.

Nie cze­kaj! Już dziś skon­tak­tuj się z Dorad­cą ds. OZE i sprawdź jak obni­żyć swo­je rachun­ki za prąd i ogrze­wa­nie nie­mal do zera. Jeśli chcesz sko­rzy­stać z dota­cji nie musisz mar­twić się for­mal­no­ścia­mi. Poma­ga­my naszym Klien­tom w otrzy­ma­niu dota­cji z pro­gra­mu Mój Prąd i Czy­ste Powietrze. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?