fotowoltaika dotacja

Fotowoltaika - dotacje

Zasi­la­nie domu odna­wial­ny­mi źró­dła­mi ener­gii, w tym foto­wol­ta­iką nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści. Korzy­sta­jąc z prą­du ze słoń­ca nie tyl­ko dba­my o śro­do­wi­sko ogra­ni­cza­jąc emi­sję dwu­tlen­ku węgla, ale rów­nież oszczę­dza­my znacz­ne kwo­ty. Wspo­mnia­ne oszczęd­no­ści mogą się­gnąć nawet kil­ku tysię­cy zło­tych rocz­nie, dzię­ki cze­mu insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na zwra­ca się śred­nio po 6-7 latach użyt­ko­wa­nia. Dodat­ko­wo dzię­ki foto­wol­ta­ice zysku­je­my też nie­za­leż­ność od cen prą­du, co przy pla­no­wa­nych pod­wyż­kach jest bar­dzo istot­ne. Jakie dofi­nan­so­wa­nie moż­na otrzy­mać decy­du­jąc się na zakup mikro­in­sta­la­cji? Foto­wol­ta­ika – dota­cje w pro­gra­mie Mój Prąd czy Czy­ste Powie­trze?

Program Mój Prąd

W ubie­głym mie­sią­cu wystar­to­wa­ła trze­cia już edy­cja pro­gra­mu Mój Prąd. Zmia­nie ule­gła mak­sy­mal­na wyso­kość dota­cji do zaku­pu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Zamiast 5.000 zł, któ­re były przy­zna­wa­ne w poprzed­nich nabo­rach aktu­al­nie jest to mak­sy­mal­nie 3.000 zł na insta­la­cję. Przy czym zwrot nie może prze­kro­czyć 50% war­to­ści inwestycji.

Dota­cja nadal jest zwol­nio­na z podat­ku PIT. Kosz­ty inwe­sty­cji we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną, któ­re nie zosta­ły pokry­te wspar­ciem moż­na odli­czyć od podat­ku w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację w programie Mój Prąd?

  • Moc insta­la­cji powin­na wyno­sić od 2 do 10 kWp.
  • Insta­la­cja musi być prze­zna­czo­na na cele mieszkaniowe.
  • Inwe­sty­cja nie może być roz­bu­do­wą już ist­nie­ją­cej instalacji.
  • Nale­ży mieć pod­pi­sa­ną umo­wę kom­plek­so­wą z Zakła­dem Energetycznym.
  • Insta­la­cja musi być pod­łą­czo­na do licz­ni­ka dwukierunkowego.
  • Wydat­ki na insta­la­cję nale­ża­ło ponieść po 31 stycz­nia 2020 r.

Fotowoltaika – dotacje w programie Czyste Powietrze

Pro­gram Czy­ste Powie­trze jest adre­so­wa­ny przede wszyst­kim do osób, któ­re myślą o ter­mo­mo­der­ni­za­cji swo­je­go domu. Wymia­nie pod­le­ga­ją kotły kla­sy 3 i 4 wypro­du­ko­wa­ne i zaku­pio­ne przed lip­cem 2018 r. oraz tzw. kop­ciu­chy. Czę­sto zapo­mi­na­my jed­nak, że w ramach pro­gra­mu moż­na otrzy­mać tak­że dofi­nan­so­wa­nie do insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej.

Nale­ży jed­nak pamię­tać, że z dota­cji na zakup i mon­taż insta­la­cji w ramach pro­gra­mu będą mogły sko­rzy­stać tyl­ko te oso­by, któ­rych wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie będzie obej­mo­wał rów­nież wymia­nę nie­efek­tyw­ne­go źró­dła cie­pła na pali­wo sta­łe na nowe – bar­dziej efek­tyw­ne i przy­ja­zne śro­do­wi­sku źró­dło cie­pła, takie jak pom­pa cie­pła. Inny­mi sło­wy, jeże­li nie wymie­ni­my sta­re­go pie­ca, to nie otrzy­ma­my dota­cji na foto­wol­ta­ikę w ramach pro­gra­mu Czy­ste Powie­trze. Czy war­to zde­cy­do­wać się na zakup obu systemów?

Pom­pa cie­pła i insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na to duet nie­mal ide­al­ny. Oba sys­te­my wyko­rzy­stu­ją ener­gię pocho­dzą­cą z odna­wial­nych źró­deł ener­gii, dzię­ki cze­mu nasze rachun­ki za prąd i ogrze­wa­nie mogą być bli­skie zeru.

Ile wynosi dotacja w ramach programu Czyste Powietrze?

Wyso­kość dota­cji do zaku­pu i mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w pro­gra­mie Czy­ste Powie­trze nadal wyno­si 5000 zł, dzię­ki cze­mu moż­na otrzy­mać o 2000 zł wię­cej niż w pro­gra­mie Mój Prąd. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że mak­sy­mal­na wyso­kość dota­cji w pro­gra­mie w przy­pad­ku wnio­sków uwzględ­nia­ją­cych wymia­nę pie­ca oraz mon­taż foto­wol­ta­iki może wynieść do 30.000 zł. Ponad­to dla bene­fi­cjen­tów posia­da­ją­cych niskie docho­dy może to być nawet 37.000 zł.

Kto może skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania?

Pod­wyż­szo­ny poziom dota­cji jest dostęp­ny dla gospo­darstw wie­lo­oso­bo­wych, w przy­pad­ku któ­rych próg prze­cięt­ne­go mie­sięcz­ne­go docho­du na oso­bę wyno­si do 1564 zł, a dla gospo­darstw jed­no­oso­bo­wych – do 2189 zł.

Fotowoltaika – dotacje w programie Czyste Powietrze WARUNKI

W przy­pad­ku chę­ci sko­rzy­sta­nia z dota­cji na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w ramach pro­gra­mu Czy­ste Powie­trze nale­ży speł­nić warun­ki ana­lo­gicz­ne do tych w pro­gra­mie Mój Prąd. Ozna­cza to, że zarów­no pane­le foto­wol­ta­icz­ne, jak i inwer­ter muszą być nowe, wypro­du­ko­wa­ne w cią­gu 24 mie­się­cy przed mon­ta­żem. Ponad­to dofi­nan­so­wa­nie nie obej­mu­je roz­bu­do­wy już ist­nie­ją­cej instalacji. 

Nie wiesz ile pieniędzy możesz otrzymać w ramach dotacji? Sprawdź KALKULATOR DOTACJI

Nie cze­kaj! Już dziś skon­tak­tuj się z Dorad­cą ds. OZE i sprawdź jak obni­żyć swo­je rachun­ki za prąd i ogrze­wa­nie nie­mal do zera. Jeśli chcesz sko­rzy­stać z dota­cji nie musisz mar­twić się for­mal­no­ścia­mi. Poma­ga­my naszym Klien­tom w otrzy­ma­niu dota­cji z pro­gra­mu Mój Prąd i Czy­ste Powietrze. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?