Mój Prąd - dotacje

Mój Prąd 3.0

Już dzi­siaj rusza kolej­na edy­cja Pro­gra­mu Mój Prąd. Z dota­cji mogą sko­rzy­stać te oso­by, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na zakup insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej po 31 stycz­nia 2020 r., a więc rów­nież mię­dzy nabo­ra­mi do II i III edy­cji pro­gra­mu. Jakie warun­ki nale­ży speł­nić, aby otrzy­mać dota­cję? Ile trwa roz­pa­try­wa­nie wnio­sku przez Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej? Jaką kwo­tę moż­na otrzymać?

Mój Prąd – wysokość dotacji

Od 1 lip­ca 2021 r. moż­na skła­dać wnio­ski w ramach III edy­cji pro­gra­mu Mój Prąd. Nabór potrwa do 22 grud­nia 2021 r. lub do wyczer­pa­nia alo­ka­cji budże­tu. Co istot­ne z punk­tu widze­nia wła­ści­cie­li insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych – wnio­ski moż­na skła­dać tyl­ko w for­mie elektronicznej.

W bie­żą­cej edy­cji pro­gra­mu zmia­nie ule­gła mak­sy­mal­na wyso­kość dota­cji. Zamiast 5000 zł, któ­re były przy­zna­wa­ne w poprzed­nich nabo­rach aktu­al­nie jest to mak­sy­mal­nie 3000 zł na insta­la­cję. Przy czym zwrot nie może prze­kro­czyć 50% war­to­ści inwestycji.

Nato­miast podob­nie jak w poprzed­nich edy­cjach pro­gra­mu Mój Prąd, dota­cja jest zwol­nio­na z podat­ku PIT, a kosz­ty inwe­sty­cji we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną, któ­re nie zosta­ły pokry­te wspar­ciem moż­na odli­czyć od podat­ku w ramach ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosków?

Roz­pa­try­wa­nie wnio­sków w pro­gra­mie Mój Prąd odby­wa się na bie­żą­co. Jed­nak w przy­pad­ku zło­że­nia dużej licz­by wnio­sków urzęd­ni­cy NFO­ŚiGW zastrze­ga­ją sobie moż­li­wość wydłu­że­nia ter­mi­nu ocze­ki­wa­nia na otrzy­ma­nie dota­cji. W przy­pad­ku II edy­cji było to aż 6-7 miesięcy.

Do tej pory wypła­co­no już bli­sko 220 tys. dofi­nan­so­wań. Budżet III edy­cji pro­gra­mu wyno­si ponad 500 mln zł, dzię­ki cze­mu ze wspar­cia będzie mogło sko­rzy­stać ok. 166 tys. pro­su­men­tów.  Nie moż­na wyklu­czyć, że podob­nie jak w przy­pad­ku poprzed­nich edy­cji zapad­nie decy­zja o zwięk­sze­niu budżetu.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację?

Pro­gram Mój Prąd jest adre­so­wa­ny do osób fizycz­nych, któ­re wytwa­rza­ją ener­gię elek­trycz­ną na wła­sne potrze­by. Koniecz­ne jest tak­że posia­da­nie umo­wy kom­plek­so­wej z Zakła­dem Ener­ge­tycz­nym, któ­ra będzie regu­lo­wać kwe­stie zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem do sie­ci ener­gii elek­trycz­nej wytwo­rzo­nej w mikro­in­sta­la­cji.

Szczegółowe warunki programu Mój Prąd:

  • Moc insta­la­cji powin­na wyno­sić od 2 do 10 kWp.
  • Insta­la­cja musi być prze­zna­czo­na na cele mieszkaniowe.
  • Inwe­sty­cja nie może być roz­bu­do­wą już ist­nie­ją­cej instalacji.
  • Nale­ży mieć pod­pi­sa­ną umo­wę kom­plek­so­wą z Zakła­dem Energetycznym.
  • Insta­la­cja musi być pod­łą­czo­na do licz­ni­ka dwukierunkowego.
  • Wydat­ki na insta­la­cję nale­ża­ło ponieść po 31 stycz­nia 2020 r.

W kolej­nym nabo­rze wnio­sków w Pro­gra­mie Mój Prąd, któ­ry jest pla­no­wa­ny na rok 2022 prze­wi­dzia­ne jest roz­sze­rze­nie dofi­nan­so­wa­nia o dodat­ko­we kom­po­nen­ty z zakre­su maga­zy­no­wa­nia ener­gii. Ma to być odpo­wiedź na pla­no­wa­ne zmia­ny w regu­la­cjach i odej­ście od sys­te­mu opu­stów na rzecz roz­wią­za­nia, w któ­rym pro­su­ment jako aktyw­ny uczest­nik ryn­ku ener­gii będzie dys­po­no­wał pra­wem do sprze­da­ży wytwo­rzo­nej przez sie­bie ener­gii pozy­ska­nej ze słońca.

Nie cze­kaj, skon­tak­tuj się z nami! Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen ener­gii! Z nami nie musisz mar­twić się for­mal­no­ścia­mi. Poma­ga­my naszym Klien­tom w otrzy­ma­niu dota­cji z pro­gra­mu Mój Prąd.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?