panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne – co warto wiedzieć?

W ostat­nim cza­sie moż­na było zauwa­żyć dyna­micz­ny roz­wój bran­ży OZE, a w szcze­gól­no­ści foto­wol­ta­iki. Co wię­cej wciąż usta­na­wia­ne są nowe rekor­dy wydaj­no­ści ogniw i mocy pane­li. Choć zasa­dy ich dzia­ła­nia są sto­sun­ko­wo pro­ste to jed­nak róż­ni­ce pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi modu­ła­mi bywa­ją zna­czą­ce. Jaki­mi kry­te­ria­mi kie­ro­wać się przy wybo­rze modu­łów? Pane­le foto­wol­ta­icz­ne – jak wybrać?

Panele fotowoltaiczne na dachu lub gruncie

W przy­pad­ku insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych mon­to­wa­nych na dachu czę­ściej wybie­ra się pane­le foto­wol­ta­icz­ne o mniej­szych gaba­ry­tach. Powo­dem tego jest cho­ciaż­by łatwość mon­ta­żu, a tak­że więk­sza moż­li­wość ich roz­miesz­cze­nia na dachu.

Z kolei na far­mach foto­wol­ta­icz­nych lub w przy­pad­ku dużych insta­la­cji naziem­nych czę­ściej wybie­ra się więk­sze pane­le. Dzię­ki temu moż­na uzy­skać tą samą moc insta­la­cji przy zasto­so­wa­niu mniej­szej ilo­ści modu­łów. Wią­że się to z koniecz­no­ścią zasto­so­wa­nia mniej­szej licz­by kabli i połą­czeń, czy­li poten­cjal­nych miejsc awarii.

Jak wybrać panele fotowoltaiczne?

Oso­by, któ­re roz­wa­ża­ją inwe­sty­cję we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną czę­sto nie wie­dzą na co zwró­cić uwa­gę porów­nu­jąc mię­dzy sobą otrzy­ma­ne ofer­ty. Gubią się nie tyl­ko przez mno­gość firm funk­cjo­nu­ją­cych na ryn­ku, ale rów­nież róż­no­rod­ność ofer­ty. Pane­le foto­wol­ta­icz­ne – jak wybrać?

W naszej oce­nie czyn­ni­ki, któ­re mają naj­więk­sze zna­cze­nie w trak­cie podej­mo­wa­nia decy­zji o wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej to:

  • mon­taż,
  • mar­ka i cena modu­łów fotowoltaicznych,
  • gwa­ran­cja,
  • bez­pie­czeń­stwo.

Nawet jeże­li zde­cy­du­je­my się na naj­droż­sze modu­ły foto­wol­ta­icz­ne, ale zosta­ną one źle zain­sta­lo­wa­ne insta­la­cja nie będzie dzia­łać pra­wi­dło­wo. Dla­te­go wybie­ra­jąc pane­le foto­wol­ta­icz­ne cena nie powin­na być jedy­nym kryterium.

War­to wziąć pod uwa­gę takie aspek­ty jak cho­ciaż­by to czy fir­ma korzy­sta z wła­snych ekip mon­ta­żo­wych, a tak­że ile wyno­si gwa­ran­cja na poszcze­gól­ne ele­men­ty. Wybierz fir­mę, któ­ra szyb­ko nie znik­nie z ryn­ku. Jeśli do tego doj­dzie wciąż możesz sko­rzy­stać z gwa­ran­cji pro­du­cen­ta, może to być jed­nak nie­co utrud­nio­ne, dla­te­go dobry insta­la­tor to podstawa.

Czym się różni moc od sprawności paneli fotowoltaicznych?

Moc modu­łu okre­śla, ile prą­du dany panel wypro­du­ku­je i jest zależ­na od roz­mia­ru pane­lu. Nato­miast jego wydaj­ność wska­zu­je, w jakim stop­niu dany panel prze­twa­rza pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne w ener­gię elektryczną.

Z kolei wydaj­ność to rze­czy­wi­ste rocz­ne uzy­ski z metra kwa­dra­to­we­go insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w danym miej­scu. Rze­czy­wi­sta wydaj­ność pane­li sło­necz­nych róż­ni się w zależ­no­ści od miej­sca, w jakim znaj­du­je się insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na. Dla­te­go war­to roz­róż­niać te poję­cia, aby móc porów­nać róż­ne rodza­je pane­li fotowoltaicznych.

Skon­tak­tuj się z nami. Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?