czyste powietrze - oszczędności

Program Czyste Powietrze dofinansowanie – dla kogo?

Dzię­ki pro­gra­mo­wi Czy­ste Powie­trze prze­pro­wa­dze­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji domu jed­no­ro­dzin­ne­go sta­ło się łatwiej­sze niż dotych­czas. Pod­sta­wo­wym celem pro­gra­mu jest popra­wa jako­ści powie­trza oraz zmniej­sze­nie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych poprzez wymia­nę źró­deł cie­pła i popra­wę efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ków jed­no­ro­dzin­nych. Jakie warun­ki nale­ży speł­nić, aby otrzy­mać dota­cję? Jaką kwo­tę dofi­nan­so­wa­nia moż­na otrzy­mać na pom­pę cie­pła i insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną? Pro­gram Czy­ste Powie­trze - czy to się opłaca?

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie?

W ramach pro­gra­mu moż­na otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny sta­rych i nie­efek­tyw­nych źró­deł cie­pła na nowo­cze­sne, a tak­że na prze­pro­wa­dze­nie nie­zbęd­nych prac ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nych budyn­ku. Wymia­nie pod­le­ga­ją kotły kla­sy 3 i 4 wypro­du­ko­wa­ne i zaku­pio­ne przed lip­cem 2018 r. oraz tzw. kop­ciu­chy. Alter­na­ty­wą dla nich może być mię­dzy inny­mi pom­pa cie­pła. Jej sto­so­wa­nie, w prze­ci­wień­stwie do sta­rych pie­ców, nie zanie­czysz­cza środowiska.

Pro­gram Czy­ste Powie­trze jest adre­so­wa­ny do wła­ści­cie­li lub współ­wła­ści­cie­li jed­no­ro­dzin­nych budyn­ków miesz­kal­nych, lub wydzie­lo­nych w budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych loka­li miesz­kal­nych z wyod­ręb­nio­ną księ­gą wie­czy­stą. Dofi­nan­so­wa­nia nie udzie­la się nato­miast na przed­się­wzię­cia reali­zo­wa­ne w budyn­kach wyko­rzy­sty­wa­nych sezo­no­wo lub w budyn­kach gospodarczych.

Kto może otrzymać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze? 

Dofi­nan­so­wa­nie mogą otrzy­mać oso­by fizycz­ne, będą­ce wła­ści­cie­la­mi lub współ­wła­ści­cie­la­mi jed­no­ro­dzin­nych budyn­ków miesz­kal­nych lub wydzie­lo­nych w budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych loka­li miesz­kal­nych z wyod­ręb­nio­ną księ­gą wie­czy­stą. Ich dochód rocz­ny nie może prze­kra­czać kwo­ty 100 000 zł.

UWA­GA!

W przy­pad­ku uzy­ski­wa­nia docho­dów z róż­nych źró­deł, docho­dy sumu­je się, przy czym suma ta nie może prze­kro­czyć kwo­ty 100 000 zł.

W przy­pad­ku pod­wyż­szo­ne­go dofi­nan­so­wa­nia prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód na jed­ne­go człon­ka gospo­dar­stwa domo­we­go nie może prze­kro­czyć kwoty:

  • 1 400 zł w gospo­dar­stwie wieloosobowym,
  • 1 960 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym.

Jest to suma docho­dów wszyst­kich osób w gospo­dar­stwie domo­wym wnio­sko­daw­cy za ostat­ni rok podat­ko­wy poprze­dza­ją­cy zło­że­nie wnio­sku, podzie­lo­ny przez 12 oraz na licz­bę osób w gospo­dar­stwie domowym.

Ponad­to, jeśli wnio­sko­daw­ca pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą, jego przy­chód nie może być więk­szy niż 30 mini­mal­nych wyna­gro­dzeń za pracę.

Program Czyste Powietrze - ile wynosi dofinansowanie?

Dota­cja w ramach może wyno­sić do 30 000 dla pod­sta­wo­we­go pozio­mu dofi­nan­so­wa­nia i 37 000 dla pod­wyż­szo­ne­go pozio­mu dofinansowania.

Poziom PODSTAWOWY:

  • do 13 500 zł – gdy przed­się­wzię­cie obej­mu­je wymia­nę źró­dła cie­pła na pom­pę powietrze/woda
  • dodat­ko­we 5 000 zł dla przed­się­wzię­cia z insta­la­cją fotowoltaiczną
  • dodat­ko­wo do 4 500 zł przy moder­ni­za­cji insta­la­cji cie­płej wody użyt­ko­wej i cen­tral­ne­go ogrzewania

Poziom PODWYŻSZONY:

  • do 18 000 zł – gdy przed­się­wzię­cie obej­mu­je wymia­nę źró­dła cie­pła na pom­pę powietrze/woda
  • dodat­ko­we 5 000 zł dla przed­się­wzię­cia z insta­la­cją fotowoltaiczną
  • dodat­ko­wo do 9 000 zł przy moder­ni­za­cji insta­la­cji cie­płej wody użyt­ko­wej i cen­tral­ne­go ogrzewania

Pom­py cie­pła dostęp­ne w naszej ofer­cie są obję­te są dofi­nan­so­wa­niem z pro­gra­mu Czy­ste Powie­trze. Kwo­ta dota­cji jaką moż­na uzy­skać to odpo­wied­nio 13 500 zł w przy­pad­ku pozio­mu pod­sta­wo­we­go18 000 zł na pozio­mie podwyższonym.

Nato­miast w przy­pad­ku insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej dofi­nan­so­wa­nej w ramach pro­gra­mu Czy­ste Powie­trze przy­ję­to warun­ki ana­lo­gicz­ne dla pro­gra­mu Mój Prąd. Wcho­dzą­ce w skład insta­la­cji urzą­dze­nia muszą być nowe, wypro­du­ko­wa­ne w cią­gu 24 mie­się­cy przed mon­ta­żem. Dofi­nan­so­wa­niu nie będą mogły pod­le­gać nato­miast  pro­jek­ty pole­ga­ją­ce na zwięk­sze­niu mocy już ist­nie­ją­cej insta­la­cji fotowoltaicznej.

UWA­GA!

Dofi­nan­so­wa­nie z pro­gra­mu rzą­do­we­go Mój Prąd nie może być udzie­lo­ne na insta­la­cje sfi­nan­so­wa­ne lub reali­zo­wa­ne z innych środ­ków publicz­nych, w tym pro­gra­mu Czy­ste Powietrze.

Nie wiesz ile pieniędzy możesz otrzymać w ramach dotacji? Sprawdź KALKULATOR DOTACJI

Pom­pa cie­pła to alter­na­ty­wa dla ogrze­wa­nia pali­wa­mi sta­ły­mi. To eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nie, któ­re gwa­ran­tu­je swo­im użyt­kow­ni­kom kom­for­to­we warun­ki cie­ple w ich domach nie­za­leż­nie od pory roku. W zimie grze­je, a latem chło­dzi. Nie mamy wąt­pli­wo­ści, że ener­gia pocho­dzą­ca z odna­wial­nych źró­deł ener­gii to ener­gia przy­szło­ści. Swo­im Klien­tom poma­ga­my w uzy­ska­niu dota­cji. Skon­tak­tuj się z naszym Dorad­cą i sprawdź, czy to roz­wią­za­nie dla Ciebie. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?