dotacje-pieniądze-fotowoltaika

Program Czyste Powietrze - ponad 100 mln zł na współpracę z gminami

Pro­gram Czy­ste Powie­trze powstał w tro­sce o śro­do­wi­sko. Jego głów­nym celem jest ogra­ni­cze­nie emi­sji szko­dli­wych sub­stan­cji do atmos­fe­ry, któ­re powsta­ją pod­czas ogrze­wa­nia domów jed­no­ro­dzin­nych wyko­rzy­stu­ją­cych prze­sta­rza­łe źró­dła cie­pła, w tym pali­wa sła­bej jako­ści. W ramach pro­gra­mu moż­na otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie w związ­ku z wymia­ną źró­deł cie­pła, a tak­że popra­wą efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej budyn­ku, czy­li na przy­kład inwe­sty­cją w insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. Jak będzie prze­bie­gać reali­za­cja pro­gra­mu w 2021 r.?

Program Czyste Powietrze w 2021 roku

Z pla­nów opu­bli­ko­wa­nych na począt­ku stycz­nia 2021 r. wyni­ka­ło, że Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej prze­zna­czy w tym roku oko­ło 5 mld zł na dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów w ramach dota­cji. Dla pro­gra­mu Czy­ste Powie­trze zare­zer­wo­wa­no wów­czas pulę w wyso­ko­ści 1,7 mld zł.

Co warto wiedzieć o programie?

  • Ponad 200 tys. zło­żo­nych wnio­sków na łącz­ną kwo­tę 3,7 mld zł.
  • Prost­szy wnio­sek i skró­co­ny czas jego roz­pa­try­wa­nia (z 90 do 30 dni).
  • Wyż­sze dofi­nan­so­wa­nie dla osób mniej zamożnych.
  • 1000 gmin, któ­re pod­pi­sa­ły poro­zu­mie­nie z Woje­wódz­kim Fun­du­szem Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej i dołą­czy­ły do programu.
  • Ponad 100 mln na współ­pra­cę z gmi­na­mi w ramach programu.

W tym samym doku­men­cie zawar­to infor­ma­cję mówią­cą o tym, że w obsza­rze  wspie­ra­nia roz­wo­ju foto­wol­ta­iki w Pol­sce aż 500 mln zł zosta­nie prze­zna­czo­ne na reali­za­cję dopłat i zakoń­cze­nie II nabo­ru z 2020 r. w ramach pro­gra­mu Mój Prąd. Wciąż nie poda­no jed­nak ofi­cjal­nej infor­ma­cji odno­śnie III edy­cji pro­gra­mu. Jest ona zapo­wia­da­na na koniec pierw­szej poło­wy tego roku.

Dotacje program Czyste Powietrze – dla kogo? 

W ramach pro­gra­mu Czy­ste Powie­trze moż­na otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie w związ­ku z wymia­ną sta­rych źró­deł cie­pła na nowo­cze­sne i przy­ja­zne śro­do­wi­sku. Takie jak np. pom­pa cie­pła. Z dota­cji mogą sko­rzy­stać tyl­ko wła­ści­cie­le lub współ­wła­ści­cie­le jed­no­ro­dzin­nych budyn­ków miesz­kal­nych lub wydzie­lo­nych w budyn­kach jed­no­ro­dzin­nych loka­li miesz­kal­nych z wyod­ręb­nio­ną księ­gą wie­czy­stą o docho­dzie rocz­nym nie­prze­kra­cza­ją­cym kwo­ty 100 000 zł.

Jaką kwotę można otrzymać w ramach dofinansowania?

Dota­cje w pro­gra­mie Czy­ste Powie­trze reali­zo­wa­ne są na dwa sposoby:

  • do 30 000 zł dla pod­sta­wo­we­go pozio­mu dofinansowania,
  • do 37 000 zł dla pod­wyż­szo­ne­go pozio­mu dofinansowania.

Wnio­sko­daw­ca, oprócz wymia­ny nie­efek­tyw­ne­go źró­dła cie­pła na pali­wo sta­łe, we wnio­sku może uwzględ­nić rów­nież inne pra­ce obję­te Pro­gra­mem Czy­ste Powie­trze. Może to być np. zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. W tym przy­pad­ku wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia nie może prze­kro­czyć 50% kosz­tów jakie ponie­śli­śmy. Mak­sy­mal­na wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia w tym wypad­ku to 5 000 zł.

W przy­pad­ku dota­cji bene­fi­cjen­ci muszą speł­nić kil­ka warunków:

  • wła­ści­cie­la­mi lub współ­wła­ści­cie­la­mi budyn­ku miesz­kal­ne­go jed­no­ro­dzin­ne­go lub wydzie­lo­ne­go w budyn­ku jed­no­ro­dzin­nym loka­lu miesz­kal­ne­go z wyod­ręb­nio­ną księ­gą wieczystą,
  • w przy­pad­ku pierw­sze­go pro­gu dofi­nan­so­wa­nia do 30 000 zł dochód rocz­ny nie może prze­kro­czyć kwo­ty 100 000 zł,
  • nato­miast w przy­pad­ku dofi­nan­so­wań do 37 000 zł prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód na jed­ne­go człon­ka gospo­dar­stwa domo­we­go nie prze­kra­cza kwo­ty 1 400 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym lub 1 960 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym.

Dofi­nan­so­wa­nie obej­mu­je pro­jek­ty zakoń­czo­ne, w trak­cie reali­za­cji lub jesz­cze nie­roz­po­czę­te. Roz­li­cze­niu pod­le­gać będą kosz­ty ponie­sio­ne nie wcze­śniej niż 6 mie­się­cy przed zło­że­niem wnio­sku. Jed­nak nie wcze­śniej niż 15.05.2020 r. Inwe­sty­cja musi być ukoń­czo­na do 30 mie­się­cy od daty zło­że­nia wnio­sku o dofinansowanie.

Bene­fi­cjent może korzy­stać z innych dofi­nan­so­wań na ten sam cel. Nie mogą one jed­nak prze­kro­czyć one 100% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych zadania.

Pro­gram Czy­ste Powie­trze ma na celu dofi­nan­so­wa­nie pro­eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań, dzię­ki któ­rym moż­na mie­dzy inny­mi zre­du­ko­wać smog i popra­wić jakość powie­trza, któ­rym oddy­cha­my. Jeśli Tobie rów­nież dobro śro­do­wi­ska nie jest obo­jęt­ne skon­tak­tuj się z naszym Doradcą. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?