Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej

Zmie­nia­ją­ca się sytu­acja na ryn­ku surow­ców oraz infla­cja spra­wia­ją, że dziś coraz czę­ściej zapa­da­ją decy­zje o roz­bu­do­wie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Wyja­śni­my na co zwró­cić szcze­gól­nie uwa­gę w przy­pad­ku pod­ję­cia decy­zji...
Kongres Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Kongres Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Kon­gres OZE sta­no­wi waż­ną oka­zję do wymia­ny infor­ma­cji, doświad­czeń i pomy­słów mię­dzy wszyst­ki­mi uczest­ni­ka­mi. Dzię­ki temu moż­na podej­mo­wać kon­kret­ne kro­ki mają­ce na celu pro­mo­cję odna­wial­nych źró­deł ener­gii i przy­czy­niać się...
Ogrzewanie budynków pompą ciepła - czy się opłaca?

Ogrzewanie budynków pompą ciepła - czy się opłaca?

Ogrze­wa­nie pom­pą cie­pła to coraz popu­lar­niej­sza meto­da ogrze­wa­nia domów i budyn­ków. Jest to eko­lo­gicz­ne i efek­tyw­ne roz­wią­za­nie, któ­re ma wie­le zalet. W arty­ku­le przyj­rzy­my się bli­żej argu­men­tom prze­ma­wia­ją­cym za...
Czy warto łączyć fotowoltaikę z pompą ciepła?

Czy warto łączyć fotowoltaikę z pompą ciepła?

Łącze­nie pom­py cie­pła z foto­wol­ta­iką może być roz­wa­ża­ne w celu zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści i zrów­no­wa­że­nia ener­ge­tycz­ne­go sys­te­mu grzew­cze­go w budyn­ku. Przyj­rzy­my się kil­ku korzy­ściom i kwe­stią, któ­re war­to wziąć...