Mój Prąd 3.0 - kto może otrzymać dotację?

Mój Prąd 3.0 - kto może otrzymać dotację?

Mój Prąd 3.0 Już dzi­siaj rusza kolej­na edy­cja Pro­gra­mu Mój Prąd. Z dota­cji mogą sko­rzy­stać te oso­by, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na zakup insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej po 31 stycz­nia 2020 r., a więc rów­nież mię­dzy nabo­ra­mi do II i III...
Mój Prąd – kiedy ruszy III nabór?

Mój Prąd – kiedy ruszy III nabór?

Mój Prąd – kie­dy ruszy III nabór? Wczo­raj opu­bli­ko­wa­no infor­ma­cję na któ­rą z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­li zarów­no Ci, któ­rzy dopie­ro roz­wa­ża­ją inwe­sty­cję w insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, jak i Ci, któ­rzy już mogą cie­szyć się...
Fotowoltaika dla biznesu

Fotowoltaika dla biznesu

Foto­wol­ta­ika dla biznesu  Insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne sta­ją się coraz popu­lar­niej­sze. Przy­czy­ni­ły się do tego mię­dzy inny­mi pod­wyż­ki cen prą­du, któ­re doty­czą zarów­no gospo­darstw domo­wych, jak i przed­się­bior­ców. Dla tych ostat­nich...