Kongres Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Kongres Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Kon­gres OZE sta­no­wi waż­ną oka­zję do wymia­ny infor­ma­cji, doświad­czeń i pomy­słów mię­dzy wszyst­ki­mi uczest­ni­ka­mi. Dzię­ki temu moż­na podej­mo­wać kon­kret­ne kro­ki mają­ce na celu pro­mo­cję odna­wial­nych źró­deł ener­gii i przy­czy­niać się...
Dlaczego warto wybrać OZE?

Dlaczego warto wybrać OZE?

Dla­cze­go war­to wybrać OZE? OZE czy­li odna­wial­ne źró­dła ener­gii to temat, któ­ry w ostat­nim cza­sie stał się nie­zwy­kle popu­lar­ny. Przy­czy­ni­ło się do tego wie­le czyn­ni­ków. Zarów­no eko­lo­gicz­nych, jak i eko­no­micz­nych, nie tyl­ko...
Fotowoltaika zimą – czy nadal działa?

Fotowoltaika zimą – czy nadal działa?

Foto­wol­ta­ika zimą – czy nadal działa?  Głów­ną zasa­dą, w opar­ciu o któ­rą dzia­ła­ją pane­le foto­wol­ta­icz­ne jest prze­kształ­ca­nie ener­gii pro­mie­ni sło­necz­nych w ener­gię elek­trycz­ną. W związ­ku z tym wraz...
Jak wybrać instalację fotowoltaiczną?

Jak wybrać instalację fotowoltaiczną?

Jak wybrać insta­la­cję fotowoltaiczną? W ostat­nim cza­sie bran­ża foto­wol­ta­icz­na dyna­micz­nie się roz­wi­ja, a ilość firm świad­czą­cych usłu­gi sprze­da­ży i mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych już teraz jest ogrom­na. Wybra­nie jed­nej może...