fotowoltaika zimą

Fotowoltaika zimą – czy nadal działa? 

Głów­ną zasa­dą, w opar­ciu o któ­rą dzia­ła­ją pane­le foto­wol­ta­icz­ne jest prze­kształ­ca­nie ener­gii pro­mie­ni sło­necz­nych w ener­gię elek­trycz­ną. W związ­ku z tym wraz z nadej­ściem mie­się­cy zimo­wych poja­wia się wie­le pytań i wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych tego jak będzie dzia­łać insta­la­cja. Jaka jest wydaj­ność pane­li foto­wol­ta­icz­nych w zimie? Czy miesz­ka­jąc w kli­ma­cie umiar­ko­wa­nym, opła­ca się mon­to­wać je na dachu lub grun­cie? Czy zachmu­rze­nie ma wpływ na spraw­ność pane­li foto­wol­ta­icz­nych? Jak wybrać usta­wie­nie pane­li foto­wol­ta­icz­nych, by ich dzia­ła­nie było jak naj­bar­dziej efek­tyw­ne? Foto­wol­ta­ika zimą – czy nadal działa?

Fotowoltaika działa cały rok

Kie­dy tem­pe­ra­tu­ry spa­da­ją poni­żej zera, a na dachach poja­wia­ją się war­stwy śnie­gu, może to mieć prze­ło­że­nie na funk­cjo­no­wa­nie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych. Czy w mie­sią­cach zimo­wych nadal są one opła­cal­ne dla właścicieli?

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na jest sys­te­mem cało­rocz­nym i nawet w mie­sią­cach zimo­wych pro­du­ku­je ener­gię elek­trycz­ną. Niska tem­pe­ra­tu­ra, nawet poni­żej zera nie ma wpły­wu na pra­cę pane­li. Ogni­wa foto­wol­ta­icz­ne mają bar­dzo dużą tole­ran­cję tem­pe­ra­tu­ro­wą i dzia­ła­ją popraw­nie zarów­no w bar­dzo wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach, jak i inten­syw­nych mrozach.

Istot­nym jest natę­że­nie pro­mie­nio­wa­nia, któ­re w grud­niu i w stycz­niu jest nie­wiel­kie, przez co insta­la­cja wypro­du­ku­je mniej prą­du. War­to jed­nak zauwa­żyć, że bada­nia doty­czą­ce nasło­necz­nie­nia w Pol­sce potwier­dza­ją, że  kli­mat sprzy­ja wyko­rzy­sta­niu ener­gii sło­necz­nej, a mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych jest opła­cal­ny dla inwestorów.

Ile prądu wyprodukuje instalacja?

W przy­pad­ku insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej zawsze będą zda­rzać się okre­sy mniej­szej wydaj­no­ści. Może mieć to miej­sce nie tyl­ko w mie­sią­cach zimo­wych, ale tak­że latem, gdy tra­fia­ją się desz­czo­we dni. Dla­te­go oce­nia­jąc efek­tyw­ność insta­la­cji war­to wziąć pod uwa­gę bilans roczny.

Wyni­ka to z tego, że latem pro­duk­cja prą­du jest więk­sza od rze­czy­wi­ste­go zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię elek­trycz­ną. Dzię­ki cze­mu może­my oddać nad­wyż­ki prą­du do sie­ci ener­ge­tycz­nej, a zimą pobrać od 70 do 80% ener­gii odda­nej wcze­śniej do sie­ci. Taki sys­tem roz­li­czeń będzie praw­do­po­dob­nie obo­wią­zy­wać tyl­ko te oso­by, któ­re już mają insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną lub zde­cy­du­ją się na jej zakup i mon­taż przed koń­cem mar­ca przy­szłe­go roku.

Fotowoltaika zimą – na co zwrócić uwagę przy montażu?

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne są zazwy­czaj mon­to­wa­ne pod odpo­wied­nim kątem, oko­ło 10 cm od powierzch­ni dachu. Wszyst­ko po to, by śnieg, pod wpły­wem gra­wi­ta­cji, sam spa­dał na zie­mię. Wów­czas pane­le foto­wol­ta­icz­ne mogą pro­du­ko­wać ener­gię w sło­necz­ne dni.

Mimo to wie­le osób zada­je sobie pyta­nie czy pane­le foto­wol­ta­icz­ne w zimie nale­ży odśnie­żać? Moż­na to zro­bić we wła­snym zakre­sie, za pomo­cą spe­cjal­nej szczot­ki, ale trze­ba pamię­tać, by robić to deli­kat­nie, by powierzch­nia szy­by nie zosta­ła zary­so­wa­na. Nie jest to jed­nak koniecz­ne, wystar­czy że nie­wiel­ka część modu­łu nie będzie zasło­nię­ta przez śnieg, aby insta­la­cja zaczę­ła dzia­łać i dzię­ki wytwa­rza­ne­mu cie­płu sto­pić reszt­ki zale­ga­ją­ce­go śnie­gu. Dzię­ki cze­mu foto­wol­ta­ika zimą rów­nież może pro­du­ko­wać prąd.

Decy­du­jąc się na mon­taż pane­li sło­necz­nych, war­to pamię­tać, że jest to insta­la­cja cało­rocz­na. Co wię­cej, nad­miar ener­gii wytwo­rzo­nej latem może­my ode­brać z sie­ci ener­ge­tycz­nej w cią­gu 365 dni.  Dzię­ki temu w mie­sią­cach zimo­wych może­my korzy­stać z nad­wy­żek wypro­du­ko­wa­nych latem. Dla­te­go też spraw­ność pane­li foto­wol­ta­icz­nych w zimie nie ma wiel­kie­go zna­cze­nia, istot­ny jest rocz­ny bilans wytwo­rzo­nej ener­gii. War­to jed­nak zauwa­żyć, że insta­la­cja pro­du­ku­je ener­gię rów­nież zimą.   

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?