fotowoltaika-śnieg-zima-płatki śniegu

Panele fotowoltaiczne a opady śniegu

Mamy już za sobą pierw­sze opa­dy śnie­gu w tym sezo­nie. Wie­le osób, któ­re miesz­ka na tere­nach, na któ­rych śnieg utrzy­mu­je się przez dłuż­szy okres cza­su, a jego opa­dy są dość obwi­te zasta­na­wia się, czy i w jaki spo­sób wpły­nie on na pane­le foto­wol­ta­icz­ne zamon­to­wa­ne na dachu lub grun­cie. Jed­nym z naj­czę­ściej powta­rza­nych mitów na temat foto­wol­ta­iki jest ten, w któ­rym insta­la­cja prze­sta­je dzia­łać zimą. Jak jest w rzeczywistości?

Czy panele fotowoltaiczne działają zimą?

W listo­pa­dzie na tere­nie Pol­ski poja­wi­ły się pierw­sze opa­dy śnie­gu. W zależ­no­ści od obsza­ru były mniej lub bar­dziej trwa­łe. Koniec roku to rów­nież czas, w któ­rym dni są rela­tyw­nie krót­kie, a zmrok zapa­da bar­dzo szyb­ko. Naj­krót­szy dzień w roku, któ­ry przy­pa­da na 21 grud­nia będzie trwał nie­speł­na 8 godzin.

Dla­te­go zbli­ża­ją­ca się zima budzi pewien nie­po­kój, zwłasz­cza wśród osób, któ­re cie­szą się wła­sną elek­trow­nią od nie­daw­na. Wie­le z nich zada­je sobie pyta­nie, czy pane­le foto­wol­ta­icz­ne dzia­ła­ją zimą.

Panele fotowoltaiczne działają przez cały rok

Naj­ko­rzyst­niej­sze warun­ki do korzy­sta­nia z foto­wol­ta­iki przy­pa­da­ją na let­nie mie­sią­ce, w któ­rych prze­wa­ża­ją bez­chmur­ne i sło­necz­ne dni.  Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na jest jed­nak sys­te­mem cało­rocz­nym. Ozna­cza to, że nawet w mie­sią­cach zimo­wych pro­du­ku­je ener­gię elektryczną.

Jej wydaj­ność w tym okre­sie jest co praw­da niż­sza niż latem, jed­nak nie sta­no­wi to prze­szko­dy w korzy­sta­niu z prą­du pły­ną­ce­go z insta­la­cji - spa­dek natę­że­nia świa­tła pada­ją­ce­go na pane­le foto­wol­ta­icz­ne skut­ku­je nie­wiel­kim spad­kiem ich sprawności.

Dla osób, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej istot­nym jest rów­nież to, że jej wydaj­ność może zmniej­szać zale­ga­ją­cy na niej śnieg. Moż­na temu zapo­biec poprzez zamon­to­wa­nie pane­li pod odpo­wied­nim kątem. Zazwy­czaj jest to 30 – 45 stop­ni. Powo­du­je to, że śnieg samo­ist­nie zsu­wa się z pane­li. Ponad­to obec­nie wyko­rzy­sty­wa­na tech­no­lo­gia pozwa­la na wydaj­ną pra­cę pane­li nawet w bar­dzo niskich temperaturach.

Jak wykorzystać nadwyżki energii z lata?

Roz­wią­za­niem pro­ble­mów zwią­za­nych z mniej­szym nasło­necz­nie­niem w mie­sią­cach zimo­wych oraz śnie­giem zale­ga­ją­cym na insta­la­cji jest bilan­so­wa­nie ener­gii. Co to oznacza?

Szcze­gól­nie latem, kie­dy dni są dłu­gie i sło­necz­ne pane­le foto­wol­ta­icz­ne pro­du­ku­ją nad­wyż­ki ener­gii, któ­rych dane gospo­dar­stwo domo­we nie jest w sta­nie zużyć na bie­żą­co. Nie­wy­ko­rzy­sta­na ener­gia tra­fia do sie­ci ener­ge­tycz­nej i może zostać pobra­na w mie­sią­cach o mniej­szym nasło­necz­nie­niu, gdy pro­duk­cja prą­du przez insta­la­cję będzie niższa.

Foto­wol­ta­ika to spo­sób na uzy­ska­nie wol­no­ści ener­ge­tycz­nej. Skon­tak­tuj się z nami – na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen energii.


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?