zima-rachunki-za-prąd

Czy rachunki za prąd są wyższe zimą?

Wyż­sze rachun­ki za prąd w mie­sią­cach zimo­wych wyni­ka­ją przede wszyst­kim z fak­tu, że dni są krót­kie, a pogo­da nie zachę­ca do wyj­ścia z domu. W tym cza­sie zuży­wa­my więc znacz­nie wię­cej ener­gii. Korzy­sta­my z oświe­tle­nia przez dużą część dnia, a tak­że korzy­sta­my z róż­nych urzą­dzeń pod­łą­czo­nych do prą­du. Wie­le osób zasta­na­wia się co zro­bić, aby obni­żyć swo­je rachun­ki za prąd. Roz­wią­za­niem może być inwe­sty­cja we wła­sną elek­trow­nię słoneczną.

Wyższe rachunki za prąd zimą

Ana­li­zu­jąc rachun­ki za prąd moż­na zauwa­żyć, że nawet sto­sun­ko­wo nie­wiel­ki wzrost zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej może spo­wo­do­wać, że na naszej fak­tu­rze poja­wią się wyż­sze kwo­ty. Nie­ste­ty jest to szcze­gól­nie widocz­ne pod­czas zimo­wych mie­się­cy, kie­dy to zuży­cie prą­du jest znacz­nie więk­sze. Jest to spo­wo­do­wa­ne przez kil­ka czynników.

Zimą słoń­ce zacho­dzi bar­dzo szyb­ko. Naj­krót­szy dzień w roku trwa nie­speł­na 8 godzin. Dla­te­go w tym cza­sie zmu­sze­ni jeste­śmy korzy­stać z oświe­tle­nia przez więk­szą część dnia. Zna­czą­co wzra­sta przez to zuży­cie energii.

Ponad­to niskie tem­pe­ra­tu­ry i czę­ste opa­dy desz­czu i śnie­gu nie zachę­ca­ją do opusz­cza­nia domu. Dla­te­go o wie­le czę­ściej oglą­da­my tele­wi­zję czy korzy­sta­my z kom­pu­te­ra. Nie bez winy są tak­że inne urzą­dze­nia znaj­du­ją­ce się w wie­lu domach. Są to mię­dzy inny­mi pły­ta induk­cyj­na czy piekarnik.

Wie­lu wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych zasta­na­wia się w jaki spo­sób obni­żyć rachun­ki za prąd. Jed­nym z nich może być inwe­sty­cja w pane­le sło­necz­ne.

W jaki sposób obniżyć rachunki za prąd?

Sku­tecz­nym spo­so­bem na obni­że­nie rachun­ków, a tak­że unie­za­leż­nie­nie się od rosną­cych cen prą­du jest wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na. Inwe­sty­cja w foto­wol­ta­ikę w więk­szo­ści przy­pad­ków zwra­ca się śred­nio po oko­ło 6 latach. Moż­li­we jest rów­nież sko­rzy­sta­nie z dofi­nan­so­wań, któ­re obni­ża­ją final­ny koszt instalacji.

Jed­nak nie­za­leż­nie od tego przez cały czas użyt­ko­wa­nia insta­la­cji, czy­li ponad 20 lat rachun­ki za prąd nie będą wyno­sić wię­cej niż kil­ka­na­ście zło­tych miesięcznie.

Fotowoltaika a rachunek za prąd

Niż­sza kwo­ta na rachun­ku za prąd po zain­sta­lo­wa­niu foto­wol­ta­iki to nie jedy­na róż­ni­ca. Znaj­du­ją się tam nie tyl­ko infor­ma­cje doty­czą­ce odczy­tu licz­ni­ka na począt­ku i na koń­cu okre­su roz­li­cze­nio­we­go, ale rów­nież ilość ener­gii pobra­nej i odpro­wa­dzo­nej do sie­ci. Dla­te­go do uru­cho­mie­nia insta­la­cji nie­zbęd­ny jest licz­nik dwukierunkowy.

Wśród pozy­cji wyszcze­gól­nio­nych na fak­tu­rze mogą się znaleźć:

  • ener­gia czyn­na pobra­na – czy­li ilość ener­gii, któ­rą pobra­no z sie­ci, w cza­sie, gdy insta­la­cja nie pra­co­wa­ła, lub zuży­cie ener­gii było więk­sze niż w danym momen­cie mogły wypro­du­ko­wać panele,
  • ener­gia czyn­na odda­na – ilość ener­gii wypro­du­ko­wa­nej przez insta­la­cję i odda­nej do sie­ci, jest to powsta­ła nadwyżka,
  • sal­do ener­gii – róż­ni­ca pomię­dzy zuży­tą a wypro­du­ko­wa­ną ener­gią z uwzględ­nie­niem bilansowania,
  • maga­zyn ener­gii – wska­za­nie ile ener­gii moż­na wyko­rzy­stać przez kolej­ne 365 dni.

Skon­tak­tuj się z nami. Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finanse.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?