Dlaczego fotowoltaika?

Dlaczego fotowoltaika?

Dla­cze­go fotowoltaika? Do wzro­stu zain­te­re­so­wa­nia OZE przy­czy­ni­ła się nie tyl­ko rosną­ca świa­do­mość Pola­ków, ale rów­nież chęć unie­za­leż­nie­nia się od rosną­cych cen prą­du i moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dota­cji - uwa­ża Tomasz...
Jakie zalety ma fotowoltaika dla rolnika?

Jakie zalety ma fotowoltaika dla rolnika?

Jakie zale­ty ma foto­wol­ta­ika dla rolnika? Pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa rol­ne­go to nie­zwy­kle wyma­ga­ją­ca pra­ca, któ­ra dodat­ko­wo w dużej mie­rze jest uza­leż­nio­na od sta­nu śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Obec­nie wraz z rosną­cą...
O ile wzrosną rachunki za prąd i ogrzewanie?

O ile wzrosną rachunki za prąd i ogrzewanie?

O ile wzro­sną rachun­ki za prąd i ogrzewanie? Począ­tek roku 2021 przy­niósł nam pod­wyż­ki cen ener­gii elek­trycz­nej zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem opła­ty moco­wej. Dla koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka ozna­cza to dodat­ko­wą pozy­cję na fak­tu­rze. Czy to...