PV - fotowltaika - rolnik

Jakie zalety ma fotowoltaika dla rolnika?

Pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa rol­ne­go to nie­zwy­kle wyma­ga­ją­ca pra­ca, któ­ra dodat­ko­wo w dużej mie­rze jest uza­leż­nio­na od sta­nu śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Obec­nie wraz z rosną­cą auto­ma­ty­za­cją rol­nic­twa rośnie też zuży­cie prą­du, a tym samym wyso­kość rachun­ków za ener­gię.  Dla­te­go wła­sne gospo­dar­stwo rol­ne nie­kie­dy oka­zu­je się być nie lada wyzwa­niem. Jak sobie z tym pora­dzić? Czy war­to inwe­sto­wać w odna­wial­ne źró­dła ener­gii? Jakie zale­ty ma foto­wol­ta­ika dla rol­ni­ka?

Fotowoltaika dla rolnika – dlaczego warto?

Foto­wol­ta­ika to szan­sa dla rol­nic­twa – dziś wie­lu rol­ni­ków sta­ra się opty­ma­li­zo­wać kosz­ty dzia­łal­no­ści, jed­no­cze­śnie dba­jąc o jej roz­wój i auto­ma­ty­za­cję. Takie podej­ście pozwa­la nie tyl­ko mak­sy­ma­li­zo­wać zyski, ale rów­nież niwe­lo­wać kosz­ty. Czę­sto wią­że się to nie­ste­ty z więk­szy­mi nakła­da­mi ener­gii elek­trycz­nej, a co za tym idzie rów­nież ze wzro­stem opłat z tym zwią­za­nych. Jak tego uniknąć?

Roz­wią­za­niem może być inwe­sty­cja w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, takie jak foto­wol­ta­ika. Decy­zja o wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści. Nale­żą do nich mię­dzy innymi:

  • Nie­za­leż­ność od rosną­cych cen prą­du, któ­re z roku na rok są coraz wyż­sze. Dzię­ki foto­wol­ta­ice moż­na obni­żyć rachun­ki za ener­gię elek­trycz­ną nie­mal do zera.
  • Oszczęd­no­ści, któ­re moż­na prze­zna­czyć mię­dzy inny­mi na dal­szy roz­wój gospodarstwa.
  • Tro­ska o śro­do­wi­ska – rol­ni­cy w więk­szym stop­niu niż inni odczu­wa­ją kon­se­kwen­cje wyni­ka­ją­ce z zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska. Mon­taż wła­sne­go, eko­lo­gicz­ne­go źró­dła ener­gii to zna­czą­cy krok w stro­nę popra­wy jako­ści powie­trza i środowiska.

Ponad­to decy­du­jąc się na foto­wol­ta­ikę moż­na sko­rzy­stać z ulgi inwe­sty­cyj­nej i obni­żyć wyso­kość podat­ku rolnego.

Ulga podatkowa a fotowoltaika dla rolnika

Wła­ści­ciel gospo­dar­stwa rol­ne­go może odli­czyć 25% war­to­ści inwe­sty­cji w odna­wial­ne źró­dła ener­gii od podat­ku rol­ne­go. Ma na to 15 lat od zamon­to­wa­nia insta­la­cji fotowoltaicznej.

 Od podat­ku rol­ne­go moż­na odli­czyć wszyst­kie kosz­ty zwią­za­ne z zaku­pem i mon­ta­żem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Koniecz­ne jest jed­nak posia­da­nie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych wydat­ki, np. fak­tur. Co waż­ne z ulgi moż­na sko­rzy­stać dopie­ro po zakoń­cze­niu inwestycji.

Agroenergia – kiedy startuje kolejny nabór?

We wcze­śniej­szych latach rol­ni­cy mogli sko­rzy­stać nie tyl­ko z ulgi podat­ko­wej, ale rów­nież z dofi­nan­so­wa­nia w ramach pro­gra­mu Agro­ener­gia. Celem pro­gra­mu jest zwięk­sze­nie pro­duk­cji ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych w sek­to­rze rolniczym.

Wspar­cie w ramach pro­gra­mu Agro­ener­gia obej­mu­je mon­taż foto­wol­ta­iki, tur­bi­ny wia­tro­wej lub pom­py cie­pła, przy czym moc urzą­dzeń nie powin­na być mniej­sza niż 10 kW i nie więk­sza niż 50 kW. W poprzed­nich edy­cjach pro­gra­mu rol­nik mógł otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści mak­sy­mal­nie 20% kosz­tów przed­się­wzię­cia, jed­nak nie mogło to być wię­cej niż 25 tys. zł.

Nabór wnio­sków do pro­gra­mu Agro­ener­gia ma cha­rak­ter cią­gły, a zgod­nie z infor­ma­cją poda­ną na stro­nie Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej kolej­na edy­cja pro­gra­mu roz­pocz­nie się już w czerwcu.

Pro­wa­dzisz wła­sne gospo­dar­stwo rol­ne i zasta­na­wiasz się czy foto­wol­ta­ika dla rol­ni­ka to roz­wią­za­nie dla Cie­bie? Nie wiesz czy możesz otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie do inwe­sty­cji we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną? Skon­tak­tuj się z naszym Dorad­cą ds. OZE i sprawdź jak prąd ze słoń­ca może zmie­nić Two­je gospodarstwo. 


CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?