#oferta

Dla Rol­nic­twa
#Wycena

Dobór rozwiązania

Chcesz określić wysokość ceny za własną elektrownie słoneczną?

Zanotuj zużycie prądu z ostatnich kilku miesięcy oraz zadzwoń, by porozmawiać z naszym doradcą.

#Oferta

Dla Rolnictwa

Jeże­li jesteś rol­ni­kiem, masz zie­mię i chciał­byś zaosz­czę­dzić na ener­gii, to Votum Ener­gy jest dla Cie­bie.

 

 • Wyko­rzy­staj i zara­biaj! Duże wol­ne powierzch­nie są świet­nym miej­scem do zain­sta­lo­wa­nia foto­wol­ta­iki, nad­wyż­ki możesz sprze­da­wać i magazynować!
 • Zain­we­stuj w oszczęd­ne roz­wią­za­nie. Pane­le Solar­ne dadzą Ci korzy­ści na wie­le lat, unie­za­leż­nia­jąc się ener­ge­tycz­nie i finan­so­wo od elektrowni!
 • Auto­ma­ty­za­cja rol­nic­twa wpły­wa na coraz więk­sze zuży­cie ener­gii, obe­tnij kosz­ty i prze­znacz je na inne potrzeby.
#Oferta dla Ciebie

Nasze rozwiązania

Decy­du­jąc się na wła­sną pro­duk­cję prą­du ze słoń­ca możesz sko­rzy­stać z dota­cji rzą­do­wych, a czę­sto tak­że samo­rzą­do­wych. Ty wybie­rasz wol­ność ener­ge­tycz­ną, my gwa­ran­tu­je­my Ci wol­ność od formalności.

Poma­ga­my w uzy­ska­niu ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, dota­cji z pro­gra­mów: Mój Prąd (do 3 000 zł), Czy­ste Powie­trze oraz innych dostęp­nych w Two­im regionie.

 

#Chcesz wiedzieć więcej?

Porozmawiaj z naszym doradcą

  Adres

  ul. Wyścigowa 56i
  53-012 Wrocław

  Zadzwoń

  Napisz

  biuro@votumenergy.pl