VE_fotowoltaika_rolnik

Fotowoltaika dla rolnika

W ostat­nim cza­sie foto­wol­ta­ika sta­ła się nie­zwy­kle popu­lar­na. Doty­czy to zarów­no wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych, przed­się­bior­ców, jak i rol­ni­ków. W przy­pad­ku tych ostat­nich czę­ścio­wo przy­czy­ni­ło się do tego rosną­ce ceny prą­du – nowo­cze­sne gospo­dar­stwa rol­ne są ener­go­chłon­ne, a ilość pochła­nia­ne­go prą­du w przy­szło­ści naj­praw­do­po­dob­niej jesz­cze wzro­śnie cho­ciaż­by ze wzglę­du na postę­pu­ją­cą mecha­ni­za­cję rol­nic­twa. Foto­wol­ta­ika dla rol­ni­ka – co war­to wiedzieć?

Inwestycja w fotowoltaikę

Kosz­ty prą­du w przy­pad­ku rol­ni­ków są bar­dzo wyso­kie i pochła­nia­ją znacz­ną część ich budże­tu. W dużej mie­rze wyni­ka to z fak­tu, że zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię elek­trycz­ną gospo­darstw rol­nych jest znacz­nie więk­sze niż na przy­kład prze­cięt­ne­go domu jed­no­ro­dzin­ne­go. Na jego wyso­kość wpły­wa przede wszystkim:

 • cha­rak­ter pro­wa­dzo­nej działalności,
 • wiel­kość gospodarstwa
 • i sto­so­wa­ne w nim maszyny.

Dla­te­go coraz wię­cej wła­ści­cie­li gospo­darstw rol­nych decy­du­je się na wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną. Mają przy tym do wybo­ru kil­ka loka­li­za­cji, w któ­rych może powstać insta­la­cja. Są to zarów­no dachy domów, jak i budyn­ków gospo­dar­czych, a tak­że grun­ty rol­ne. W tym ostat­nim przy­pad­ku grunt musi być kla­sy IV lub wyższej.

Jakie korzyści może przynieść fotowoltaika dla rolnika?

 • ulgi podat­ko­we – ulga inwestycyjna;
 • nie­za­leż­ność energetyczna;
 • tro­ska o śro­do­wi­sko, ekologia;
 • oszczęd­no­ści – niż­sze kosz­ty pro­wa­dze­nia działalności;
 • wyko­rzy­sta­nie nieużytków.

Fotowoltaika dla rolnika a ulga inwestycyjna

Rol­ni­cy, któ­rzy zde­cy­du­ją się na wła­sną insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ną mogą sko­rzy­stać z tzw. ulgi inwe­sty­cyj­nej. Jest ona przy­zna­wa­na dopie­ro po zakoń­cze­niu inwe­sty­cji i pole­ga na odli­cze­niu 25% war­to­ści insta­la­cji od należ­ne­go podat­ku rol­ne­go. Istot­nym jest, że kosz­ty zwią­za­ne z zaku­pem i mon­ta­żem pane­li sło­necz­nych muszą być potwier­dzo­ne rachunkami.

Wyso­kość ulgi inwe­sty­cyj­nej, któ­ra nie zosta­ła wyko­rzy­sta­na przez podat­ni­ka prze­cho­dzi na jego następ­ców i może zostać roz­li­czo­na w cią­gu 15 lat od zakoń­cze­nia inwestycji.

Ulga inwe­sty­cyj­na przy­słu­gu­je podat­ni­ko­wi podat­ku rol­ne­go, któ­ry jest:

 • wła­ści­cie­lem gruntów,
 • użyt­kow­ni­kiem wie­czy­stym gruntów,
 • posia­da­czem samo­ist­nym gruntów,
 • posia­da­czem grun­tów sta­no­wią­cych wła­sność Skar­bu Pań­stwa lub jed­nost­ki samo­rzą­du terytorialnego.

Z punk­tu widze­nia rol­ni­ka, któ­ry chciał­by sko­rzy­stać z ulgi inwe­sty­cyj­nej istot­ne są jesz­cze dwie kwe­stie. Jed­ną z nich jest moż­li­wość odli­cze­nia podat­ku na obsza­rze gmi­ny, w któ­rej zre­ali­zo­wa­no inwestycję.

Ponad­to jeże­li wła­ści­ciel gospo­dar­stwa sko­rzy­stał z dofi­nan­so­wań z środ­ków publicz­nych, np. w ramach pro­gra­mu Mój Prąd nie może sko­rzy­stać z ulgi inwe­sty­cyj­nej. Dla­te­go war­to roz­wa­żyć, któ­ra opcja będzie korzyst­niej­sza dla dane­go rol­ni­ka i doko­nać naj­lep­sze­go wyboru.

Przy­szłość rol­nic­twa w dużej mie­rze uza­leż­nio­na jest od sta­nu śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Dla­te­go w przy­pad­ku rol­ni­ków inwe­sty­cja w odna­wial­ne źró­dła ener­gii nabie­ra szcze­gól­ne­go zna­cze­nia. Skon­tak­tuj się z naszym Dorad­cą ds. foto­wol­ta­iki i sprawdź jak wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na może wpły­nąć na Two­je gospodarstwo. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?