wiedza-własna-elektrownia-słoneczna

Własna elektrownia słoneczna - co warto wiedzieć?

Decy­du­jąc się na wła­sną elek­trow­nie sło­necz­ną sku­pia­my się przede wszyst­kim na korzy­ściach, jakie może nam ona przy­nieść w dłu­gim okre­sie cza­su. Myśli­my o nie­za­leż­no­ści od rosną­cych cen prą­du czy dba­niu o śro­do­wi­sko. Nato­miast już na tym eta­pie war­to uwzględ­nić kil­ka czyn­ni­ków o klu­czo­wym zna­cze­niu dla nas i nasze­go port­fe­la. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na - jaki­mi kry­te­ria­mi war­to się kie­ro­wać podej­mu­jąc decy­zję o jej zaku­pie i mon­ta­żu? Na jakie ele­men­ty ofer­ty szcze­gól­nie war­to zwró­cić uwagę?

Dlaczego fotowoltaika się opłaca?

Zgod­nie z prze­wi­dy­wa­nia­mi wraz z począt­kiem roku ceny prą­du wzro­sły, a na fak­tu­rach poja­wi­ły się nowe pozy­cje – opła­ta moco­wa oraz opła­ta OZE. W przy­pad­ku wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych w ska­li mie­sią­ca będą to sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie wzro­sty. Jed­nak w dłu­giej per­spek­ty­wie na pew­no odbi­ją się na budże­cie domowym.

Mię­dzy inny­mi dla­te­go coraz wię­cej osób zaczy­na zasta­na­wiać się jak ceny prą­du będą kształ­to­wać się w kolej­nych 10, 15 czy 20 latach. Cięż­ko prze­wi­dy­wać o ile mogą wzro­snąć, ale ich pod­wyż­ki są nie­mal pew­ne. Nato­miast wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na pozwa­la unie­za­leż­nić się od rosną­cych cen prą­du, np. spo­wo­do­wa­nych przez wpro­wa­dza­nie kolej­nych opłat, któ­rych nie da się przewidzieć.

Na co zwrócić uwagę decydując się na własną elektrownię słoneczną?

Zde­cy­do­wa­na więk­szość osób, któ­re myślą o zaku­pie i mon­ta­żu pane­li sło­necz­nych porów­nu­je ofer­ty zwra­ca­jąc uwa­gę przede wszyst­kim na cenę goto­wej insta­la­cji. Wybie­ra­ją tą ofer­tę, któ­ra w ich oce­nie jest naj­bar­dziej atrak­cyj­na. Czy cena powin­na być głów­nym kry­te­rium przy zaku­pie urzą­dzeń, któ­re mają nam słu­żyć przez kolej­nych kil­ka­dzie­siąt lat?

Poza porów­ny­wa­niem ceny insta­la­cji, oso­by któ­re myślą o wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej kon­cen­tru­ją się na dwóch zasad­ni­czych kwe­stiach, któ­re budzą ich wąt­pli­wo­ści. Jed­ną z nich jest odpo­wiedź na pyta­nie - czy insta­la­cja będzie dzia­łać zimą?

Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Foto­wol­ta­iki potwier­dza­ją, że nawet w grud­niu pane­le foto­wol­ta­icz­ne są w sta­nie wypro­du­ko­wać taką ilość ener­gii, któ­ra pozwo­li na pokry­cie ponad poło­wy zapo­trze­bo­wa­nia domu jed­no­ro­dzin­ne­go. Nale­ży rów­nież pamię­tać o bilan­so­wa­niu. Jest to wyko­rzy­sty­wa­nie nad­wy­żek ener­gii wypro­du­ko­wa­nych pod­czas sło­necz­nych miesięcy.

Dru­gim z zagad­nień przez któ­re wie­le osób zwle­ka z decy­zją jest żywot­ność urzą­dzeń i gwa­ran­cja na insta­la­cję. Jeże­li już na eta­pie podej­mo­wa­nia decy­zji o zaku­pie posta­wi­my na roz­wią­za­nia wyso­kiej jako­ści i zaufa­ną fir­mę może­my być spo­koj­ni o funk­cjo­no­wa­nie insta­la­cji w przy­szło­ści. Dla­te­go war­to wziąć pod roz­wa­gę te dwie kwestie.

Wyso­ka jakość zasto­so­wa­nych kom­po­nen­tów pozwo­li nam cie­szyć się prą­dem ze słoń­ca przez dłu­gie lata. Nato­miast spraw­dzo­na fir­ma zapew­ni nam spo­kój i bez­pie­czeń­stwo. Dla­te­go war­to spraw­dzić takie infor­ma­cję jak wyso­kość kapi­ta­łu zakła­do­we­go, for­ma praw­na spół­ki czy poli­sa OC. Jeśli masz do czy­nie­nia ze spół­ką akcyj­ną możesz być pew­ny, że jej dzia­ła­nia są trans­pa­rent­ne, a wia­ry­god­ność musia­ła zostać potwier­dzo­na przez speł­nie­nie wie­lu rygo­ry­stycz­nych wymagań.

Jeże­li uwa­żasz, że wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to roz­wią­za­nie dla Cie­bie skon­tak­tuj się z naszy­mi eks­per­ta­mi, któ­rzy nie tyl­ko przy­go­tu­ją odpo­wied­ni pro­jekt, ale rów­nież zadba­ją o jego pro­fe­sjo­nal­ny montaż. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?