Czy warto łączyć fotowoltaikę z pompą ciepła?

Czy warto łączyć fotowoltaikę z pompą ciepła?

Łącze­nie pom­py cie­pła z foto­wol­ta­iką może być roz­wa­ża­ne w celu zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści i zrów­no­wa­że­nia ener­ge­tycz­ne­go sys­te­mu grzew­cze­go w budyn­ku. Przyj­rzy­my się kil­ku korzy­ściom i kwe­stią, któ­re war­to wziąć...
Bilansowanie energii z fotowoltaiki - czym jest?

Bilansowanie energii z fotowoltaiki - czym jest?

Foto­wol­ta­ika owia­na jest w ostat­nim cza­sie wie­lo­ma mita­mi – jed­nym z nich jest to, że po zmia­nie prze­pi­sów foto­wol­ta­ika już się nie opła­ca. Jak jest napraw­dę? Jak wyglą­da opła­cal­ność wła­snej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej w 2023...
Czekają nas podwyżki cen prądu?

Czekają nas podwyżki cen prądu?

Cze­ka­ją nas pod­wyż­ki cen prądu? W cią­gu ostat­nie­go roku gieł­do­we ceny ener­gii elek­trycz­nej pod­sko­czy­ły o bli­sko 40%. Tym samym są naj­wyż­sze w histo­rii. Bez wąt­pie­nia już wkrót­ce wpły­nie to na wyso­kość naszych rachun­ków za prąd....
Panele fotowoltaiczne na gruncie czy na dachu?

Panele fotowoltaiczne na gruncie czy na dachu?

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne na grun­cie czy na dachu? O rosną­cej popu­lar­no­ści insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych świad­czy cho­ciaż­by ich licz­ba w naszym bez­po­śred­nim oto­cze­niu. Jest to widocz­ne zwłasz­cza na osie­dlach domów jed­no­ro­dzin­nych,...