panele fotowoltaiczne na gruncie czy na dachu

Panele fotowoltaiczne na gruncie czy na dachu?

O rosną­cej popu­lar­no­ści insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych świad­czy cho­ciaż­by ich licz­ba w naszym bez­po­śred­nim oto­cze­niu. Jest to widocz­ne zwłasz­cza na osie­dlach domów jed­no­ro­dzin­nych, gdzie nowych insta­la­cji przy­by­wa nie­mal z dnia na dzień. W prze­wa­ża­ją­cej więk­szo­ści są to pane­le foto­wol­ta­icz­ne mon­to­wa­ne na dachach budyn­ków. Jed­nak to nie jedy­ne roz­wią­za­nie, na któ­re moż­na się zde­cy­do­wać – pane­le foto­wol­ta­icz­ne na grun­cie czy na dachu? Co nale­ży wziąć pod uwa­gę i jakie są zale­ty oby­dwu rozwiązań?

Dlaczego fotowoltaika?

Zarów­no insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na zamon­to­wa­na na zie­mi, jak i na dachu ma wie­le zalet. Nale­żą do nich mię­dzy inny­mi eko­lo­gicz­ność oraz eko­no­micz­ność. Foto­wol­ta­ika to nie tyl­ko roz­wią­za­nie przy­ja­zne śro­do­wi­sku, ale przede wszyst­kim dla nasze­go port­fe­la. W cią­gu 20 - 30 lat użyt­ko­wa­nia insta­la­cji może­my zaosz­czę­dzić znacz­ne kwo­ty. Co nale­ży wziąć pod uwa­gę wybie­ra­jąc miej­sce, w któ­rym zamon­tu­je­my pane­le? Dach czy grunt – któ­ra z tych opcji bar­dziej nam się opłaca?

Panele fotowoltaiczne na gruncie czy na dachu – co wybrać?

W więk­szo­ści przy­pad­ków pierw­szym wybo­rem jest mon­taż insta­la­cji na dachu, jed­nak nie zawsze jest on moż­li­wy do reali­za­cji. Może to być spo­wo­do­wa­ne nie­od­po­wied­nim pokry­ciem dachu, jego niską nośno­ścią, nie­wy­star­cza­ją­cą powierzch­nią, nie­pra­wi­dło­wym stop­niem nachy­le­nia lub nie­ko­rzyst­ną ekspozycją.

Zwłasz­cza tą ostat­nią nale­ży uwzględ­nić  roz­wa­ża­jąc loka­li­za­cję pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Naj­bar­dziej opty­mal­ne poło­że­nie insta­la­cji to eks­po­zy­cja połu­dnio­wa. Jed­nak rów­nież w przy­pad­ku orien­ta­cji  wschód-zachód moż­na otrzy­mać uzy­ski zapew­nia­ją­ce pokry­cie zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go. Do wła­ści­we­go dobra­nia insta­la­cji do naszych potrzeb koniecz­ne jest prze­pro­wa­dze­nie audy­tu foto­wol­ta­icz­ne­go. Pozwa­la on uwzględ­nić wszyst­kie czyn­ni­ki, któ­re mogą mieć wpływ na jej póź­niej­sze funkcjonowanie.

Nasłonecznienie

Jed­nym z czyn­ni­ków decy­du­ją­cych o umiesz­cze­niu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej na dachu lub grun­cie jest eks­po­zy­cja na słoń­ce. Co to ozna­cza? W zależ­no­ści od tego w jakim kie­run­ku będą skie­ro­wa­ne modu­ły ilość wypro­du­ko­wa­nej przez nie ener­gii będzie się różnić.

Zacienienie terenu

Wybie­ra­jąc miej­sce, w któ­rym zamon­tu­je­my pane­le foto­wol­ta­icz­ne musi­my wziąć pod uwa­gę rów­nież ewen­tu­al­ne zacie­nie­nia. Dla­te­go pro­jekt powi­nien uwzględ­niać poło­że­nie np. komi­nów czy drzew na dział­ce, tak aby nie zasła­nia­ły instalacji.

Rodzaj dachu i jego nachylenie

Nie­ste­ty nie na każ­dym dachu moż­li­we jest zamon­to­wa­nie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Na przy­kład insta­la­cja skie­ro­wa­na na pół­noc nie pozwo­li nam uzy­skać wystar­cza­ją­cej ilo­ści ener­gii. Ponad­to jeże­li dach jest w złym sta­nie tech­nicz­nym mon­taż pane­li foto­wol­ta­icz­nych nie będzie moż­li­wy. Nale­ży pamię­tać, że insta­la­cja ma nam słu­żyć przez kolej­ne 20-30 lat, dach musi wytrzy­mać tyle samo. W takiej sytu­acji war­to roz­wa­żyć budo­wę insta­la­cji naziemnej.

Panele fotowoltaiczne na gruncie - zalety

W przy­pad­ku insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej zamon­to­wa­nej na grun­cie mamy więk­szą dowol­ność w zakre­sie uło­że­nia modu­łów w sto­sun­ku do pada­ją­cych pro­mie­ni sło­necz­nych. Ogra­ni­cze­niem jest tyl­ko dostęp­ność prze­strze­ni. Pane­le foto­wol­ta­icz­ne na grun­cie mają wie­le zalet:

  • moż­li­wość usta­wie­nia insta­la­cji w odpo­wied­nim kie­run­ku i pod wła­ści­wym kątem, dzię­ki cze­mu uzy­sku­je­my mak­sy­mal­ną wydaj­ność paneli;
  • wygod­ny dostęp do pane­li, któ­ry uła­twia ich ewen­tu­al­ne czysz­cze­nie i konserwację;
  • dobra cyr­ku­la­cja powie­trza, któ­ra zapo­bie­ga prze­grze­wa­niu się ogniw;
  • łatwy i bez­piecz­ny montaż.

Zalety instalacji fotowoltaicznej na dachu

Decy­du­jąc się na mon­taż pane­li foto­wol­ta­icz­nych na dachu rów­nież może­my cie­szyć się korzy­ścia­mi pły­ną­cy­mi z wła­snej elek­trow­ni sło­necz­nej. Pro­jekt przy­go­to­wa­ny na pod­sta­wie audy­tu, dopa­so­wa­ny nie tyl­ko do naszych potrzeb, ale rów­nież do uwa­run­ko­wań tere­nu i kon­struk­cji dachu pozwa­la uzy­skać wyso­ką wydaj­ność paneli.

Dodat­ko­wo o insta­la­cji na dachu moż­na łatwo zapo­mnieć – jest wła­ści­wie bez­ob­słu­go­wa, ponad­to nie zabie­ra miej­sca w ogro­dzie. Ana­li­zu­jąc koszt zaku­pu i mon­ta­żu pane­li foto­wol­ta­icz­nych na dachu może się oka­zać, że cena insta­la­cji będzie się róż­nić w zależ­no­ści od rodza­ju dachu. Insta­la­cja na dachu pła­skim wyma­ga mon­ta­żu pod­pór, dzię­ki któ­rym pane­le będą usta­wio­ne pod odpo­wied­nim kątem. Może to gene­ro­wać dodat­ko­we koszty.

Nie­za­leż­nie od tego, czy zde­cy­du­je­my się na pane­le foto­wol­ta­icz­ne na grun­cie lub na dachu, dzię­ki wła­snej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej może­my cie­szyć się korzy­ścia­mi pły­ną­cy­mi z prą­du ze słoń­ca. Chcesz spraw­dzić jak foto­wol­ta­ika może wpły­nąć na Two­je finan­se? Zasta­na­wiasz się, ile możesz zaosz­czę­dzić? Nie cze­kaj, już dziś skon­tak­tuj się z Dorad­cą ds. OZE. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen ener­gii! Z nami nie musisz mar­twić się for­mal­no­ścia­mi. Poma­ga­my naszym Klien­tom w otrzy­ma­niu dota­cji z pro­gra­mu Mój Prąd.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?