panele fotowoltaiczne cena

Panele fotowoltaiczne cena 

Ener­gia ze słoń­ca nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści, począw­szy od oszczęd­no­ści na rachun­kach za prąd, przez ochro­nę śro­do­wi­ska, a na nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej koń­cząc. Tym­cza­sem ilość pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych na ryn­ku firm spe­cja­li­zu­ją­cych się w foto­wol­ta­ice jest ogrom­na. Spra­wia to, że wybór pane­li foto­wol­ta­icz­nych, któ­re doce­lo­wo tra­fią na nasz dach może być trud­ny. Czym kie­ro­wać się wybie­ra­jąc pane­le foto­wol­ta­icz­ne: cena, jakość, gwa­ran­cja – co jest najważniejsze?

Od czego zależy moc instalacji fotowoltaicznej?

Pod­sta­wo­wa infor­ma­cja, któ­ra jest nam potrzeb­na do osza­co­wa­nia mocy insta­la­cji to okre­śle­nie ile prą­du zuży­wa­my w cią­gu roku. Naj­pro­ściej osza­co­wać wiel­kość zuży­cia na pod­sta­wie rachun­ków za prąd. Na ich pod­sta­wie jeste­śmy w sta­nie dobrać przy­bli­żo­ną moc do insta­la­cji, tak by nie była ona ani za mała, ani prze­wy­mia­ro­wa­na. War­to przy tym uwzględ­nić rów­nież wzrost zapo­trze­bo­wa­nia w przy­szło­ści – np. mon­taż pom­py cie­pła zamiast tra­dy­cyj­ne­go pie­ca lub zakup innych ener­go­chłon­nych urządzeń.

Jed­nak nale­ży pamię­tać, że zuży­cie ener­gii to nie jedy­ny czyn­nik, któ­ry wpły­wa na moc insta­la­cji. Pla­nu­jąc mon­taż pane­li foto­wol­ta­icz­nych nale­ży rów­nież uwzględ­nić mię­dzy inny­mi kąt nachy­le­nia dachu, ele­men­ty, np. komin któ­re mogą powo­do­wać cza­so­we zacie­nie­nia, a tak­że usy­tu­owa­nie domu wzglę­dem stron świa­ta. Dla­te­go nie­zbęd­ny jest audyt, któ­ry pozwo­li dopa­so­wać wiel­kość insta­la­cji do naszych rze­czy­wi­stych potrzeb.

Czym kierować się wybierając panele fotowoltaiczne?

Moduł foto­wol­ta­icz­ny to jeden z naj­waż­niej­szych ele­men­tów insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Wie­le osób zasta­na­wia się czym się kie­ro­wać wybie­ra­jąc pane­le foto­wol­ta­icz­ne: cena, jakość, gwa­ran­cja – co jest najważniejsze?

Panele fotowoltaiczne cena

Naj­czę­ściej wybie­ra­jąc mar­kę kon­kret­nych modu­łów zwra­ca­my uwa­gę na ich cenę, moc, pro­du­cen­ta oraz gwa­ran­cję.  Pierw­sza z nich jest istot­na, ale nie powin­na być naj­waż­niej­sza. War­to szcze­gól­nie zwró­cić uwa­gę, jaki jest sto­su­nek jako­ści do ceny. Pane­le foto­wol­ta­icz­ne mają nam słu­żyć przez dłu­gie lata, dodat­ko­wo są mon­to­wa­ne na jed­nym z naj­droż­szych ele­men­tów domu, na dachu. Dla­te­go war­to wziąć pod uwa­gę rów­nież inne czynniki.

Producent paneli fotowoltaicznych

Więk­sze zaufa­nie wzbu­dza­ją modu­ły reno­mo­wa­nej, zna­nej mar­ki. Pomoc­ny w tym zakre­sie może oka­zać się ran­king Tier 1 opra­co­wa­ny przez Blo­om­berg New Ener­gy Finan­ce Cor­po­ra­tion, któ­ry  okre­śla poziom zaufa­nia sek­to­ra finan­so­we­go do dane­go pro­du­cen­ta modu­łów foto­wol­ta­icz­nych.

Alter­na­tyw­nie war­to roz­wa­żyć rów­nież pane­le pol­skich pro­du­cen­tów, któ­re cechu­ją się bar­dzo dobry­mi para­me­tra­mi tech­nicz­ny­mi. Dodat­ko­wo w przy­pad­ku koniecz­no­ści sko­rzy­sta­nia z gwa­ran­cji kon­takt z lokal­nym pro­du­cen­tem będzie znacz­nie łatwiej­szy. Nale­ży przy tym pamię­tać, że w przy­pad­ku gwa­ran­cji naj­pierw pomoc­na będzie fir­ma od któ­rej zaku­pi­li­śmy instalację.

Gwarancja

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na ma słu­żyć nam przez wie­le lat, dla­te­go war­to zwró­cić uwa­gę jak dłu­go będzie dzia­łać gwa­ran­cja. Ponad­to żeby gwa­ran­cja mogła obo­wią­zy­wać koniecz­ne jest wła­ści­we zain­sta­lo­wa­nie pane­li foto­wol­ta­icz­nych na dachu, dla­te­go war­to posta­wić na spraw­dzo­ne­go insta­la­to­ra. Im dłuż­sza gwa­ran­cja, tym praw­do­po­dob­nie jakość zasto­so­wa­nych w pro­duk­cji kom­po­nen­tów jest wysoka.

Czy warto porównywać oferty?

W bran­ży odna­wial­nych źró­deł ener­gii dzia­ła kil­ka tysię­cy firm, któ­re zaj­mu­ją się foto­wol­ta­iką. Jak wie­le z nich jeste­śmy w sta­nie spraw­dzić i porów­nać? Z nasze­go doświad­cze­nia wyni­ka, że nie wię­cej niż 3-5, choć nie­któ­rzy bar­dziej wytrwa­li spraw­dza­ją nawet 10 róż­nych ofert. Dla­cze­go nie war­to zbyt wie­le porów­ny­wać? To proste.

Jeśli jesz­cze nie masz wła­snej insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej tra­cisz. Spraw­dzasz ofer­ty, uma­wiasz się na kolej­ne spo­tka­nia, a może cze­kasz z decy­zją na uru­cho­mie­nie dota­cji. Pół roku odwle­ka­nia decy­zji przy mie­sięcz­nym rachun­ku wyno­szą­cym ok. 250 zł będzie kosz­to­wać Cię 1500 zł, któ­ry w tym cza­sie zapła­cisz dostaw­cy prądu.

Nie cze­kaj, skon­tak­tuj się z nami! Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen ener­gii! Z nami nie musisz mar­twić się for­mal­no­ścia­mi. Poma­ga­my naszym Klien­tom w otrzy­ma­niu dota­cji z pro­gra­mu Mój Prąd.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?