Nowe technologie fotowoltaiczne

Nowe technologie fotowoltaiczne

Rynek OZE w cią­gły spo­sób moc­no się roz­wi­ja. Jest to spo­wo­do­wa­ne fak­tem, że kra­jom sta­wia się wyma­ga­nia doty­czą­ce zakre­su mini­mal­nej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej pocho­dzą­cej z odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Cią­głe bada­nia...
Pompa ciepła jako ekologiczny system ogrzewania domu

Pompa ciepła jako ekologiczny system ogrzewania domu

Wyróż­nia­my kil­ka rodza­jów pomp cie­pła, w zależ­no­ści od róż­ne­go źró­dła jakie wyko­rzy­sty­wa­ne jest do ogrze­wa­nia domu, może­my podzie­lić pom­py cie­pła na grun­to­we oraz powietrz­ne. Te dru­gie dzie­li­my dodat­ko­we na dwie kate­go­rie...
Dlaczego fotowoltaika?

Dlaczego fotowoltaika?

Dla­cze­go fotowoltaika? Do wzro­stu zain­te­re­so­wa­nia OZE przy­czy­ni­ła się nie tyl­ko rosną­ca świa­do­mość Pola­ków, ale rów­nież chęć unie­za­leż­nie­nia się od rosną­cych cen prą­du i moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dota­cji - uwa­ża Tomasz...