Rynek OZE w cią­gły spo­sób moc­no się roz­wi­ja. Jest to spo­wo­do­wa­ne fak­tem, że kra­jom sta­wia się wyma­ga­nia doty­czą­ce zakre­su mini­mal­nej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej pocho­dzą­cej z odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Cią­głe bada­nia wyko­ny­wa­ne przez naukow­ców spra­wia­ją, że roz­wój jest bar­dzo dyna­micz­ny w ostat­nich latach. Każ­de­go roku może­my obser­wo­wać kolej­ne prze­ło­my, któ­re spra­wia­ją, że tech­no­lo­gie na ryn­ku odna­wial­nych źró­deł ener­gii sta­ją się wydaj­niej­sze, a co za tym idzie – bar­dziej eko­no­micz­ne.

Nowe tech­no­lo­gie w foto­wol­ta­ice to temat nie­by­wa­le inte­re­su­ją­cy nie tyl­ko dla eks­per­tów w tej dzie­dzi­nie, ale tak­że dla osób, któ­re zasta­na­wia­ją się nad wdro­że­niem insta­la­cji w swo­im domo­stwie bądź fir­mie. Przyj­rzyj­my się tech­no­lo­giom wyko­rzy­sta­nym w modu­łach foto­wol­ta­icz­nych, któ­re posia­da­my w ofercie.

W swo­jej ofer­cie posia­da­my obec­nie modu­ły Jin­ko z serii Tiger.  Pro­du­cent sły­nie z wyso­ko­wy­daj­nych modu­łów, któ­re wyróż­nia wyjąt­ko­wa tech­no­lo­gia nazy­wa­na Tiling Rib­bon (TR)

źró­dło: https://​www​.jin​ko​so​lar​.com

Technologia Tiling Ribbon (TR)

Tiling Rib­bon jest tech­no­lo­gią łącze­nia ogniw foto­wol­ta­icz­nych. Ogni­wa modu­łów Jin­ko są ze sobą połą­czo­ne jak na zakład­kę. Połą­cze­nie to jest two­rzo­ne przez pła­skie zapra­so­wa­nie, w któ­re jest wbu­do­wa­ne złą­cze. Daje to poszcze­gól­nym ogni­wom więk­szą ela­stycz­ność i sta­bil­ność, co zapo­bie­ga powsta­wa­niu mikro­pęk­nięć. Przej­ście przez złą­cze z jed­ne­go ogni­wa do dru­gie­go nazy­wa się „Rib­bon”. Dzię­ki takie­mu połą­cze­niu mię­dzy ogni­wa­mi nie powsta­ją żad­ne szcze­li­ny, a powierzch­nia absorp­cji pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go jest wyż­sze przez co wydaj­ność modu­łu jest wyż­sza niż stan­dar­do­wa. Tech­no­lo­gia ta wpły­wa rów­nież na widocz­ność mie­dzia­nych taśm prze­wo­dzą­cych prąd. W przy­pad­ku Tiling Rib­bon taśmy są mniej widocz­ne i moduł wyglą­da bar­dziej estetycznie.

źró­dło: https://​www​.jin​ko​so​lar​.com

Okrą­gły Rib­bon zmniej­sza w stra­ty na przej­ściach ogniw, dzię­ki temu, że pro­mie­nie sło­necz­ne pada­ją­ce na okrą­głą kon­struk­cję są już odbi­ja­ne tyl­ko kie­ro­wa­ne są bez­po­śred­nio na ogni­wa modu­łów fotowoltaicznych. 

źró­dło: https://​www​.jin​ko​so​lar​.com

Multi-busbar (MBB)

Bus­ba­ry to cien­kie ścież­ki, któ­rych zada­niem jest prze­wo­dze­nie ener­gii elek­trycz­nej. Aktu­al­nie, w stan­dar­do­wych modu­łach licz­ba tych ście­żek wyno­si zwy­kle 5. Modu­ły, któ­re posia­da­my w ofer­cie Votum Ener­gy są two­rzo­ne w tech­no­lo­gii posia­da­ją­cej 9 ście­żek prze­wo­dzą­cych co pozwa­la zwięk­szyć wydaj­ność i zmniej­szyć opo­ry prą­du. Ogni­wa z więk­szą ilo­ścią ście­żek wol­niej się sta­rze­ją. Dodat­ko­wo wie­lo­prze­wo­do­we połą­cze­nia komór­ko­we sku­tecz­nie popra­wia­ją wydaj­ność przy sła­bym świe­tle, dzię­ki ogra­ni­cze­niu efek­tu cie­nio­wa­nia ogni­wa i więk­szej absorp­cji świa­tła pod róż­ny­mi kąta­mi - w rezul­ta­cie rzu­tu­je to pozy­tyw­nie na rocz­ne uzy­ski z insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej posia­da­ją­cej modu­ły z tech­no­lo­gią multi-busbar.