Czekają nas podwyżki cen prądu?

Czekają nas podwyżki cen prądu?

Cze­ka­ją nas pod­wyż­ki cen prądu? W cią­gu ostat­nie­go roku gieł­do­we ceny ener­gii elek­trycz­nej pod­sko­czy­ły o bli­sko 40%. Tym samym są naj­wyż­sze w histo­rii. Bez wąt­pie­nia już wkrót­ce wpły­nie to na wyso­kość naszych rachun­ków za prąd....
O ile wzrosną rachunki za prąd i ogrzewanie?

O ile wzrosną rachunki za prąd i ogrzewanie?

O ile wzro­sną rachun­ki za prąd i ogrzewanie? Począ­tek roku 2021 przy­niósł nam pod­wyż­ki cen ener­gii elek­trycz­nej zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem opła­ty moco­wej. Dla koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka ozna­cza to dodat­ko­wą pozy­cję na fak­tu­rze. Czy to...
Czy rachunki za prąd są wyższe zimą?

Czy rachunki za prąd są wyższe zimą?

Czy rachun­ki za prąd są wyż­sze zimą? Wyż­sze rachun­ki za prąd w mie­sią­cach zimo­wych wyni­ka­ją przede wszyst­kim z fak­tu, że dni są krót­kie, a pogo­da nie zachę­ca do wyj­ścia z domu. W tym cza­sie zuży­wa­my więc znacz­nie...
Opłata mocowa - o ile wzrosną ceny prądu?

Opłata mocowa - o ile wzrosną ceny prądu?

Opła­ta moco­wa - o ile wzro­sną ceny prądu? Opła­ta moco­wa ma na celu zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go w zakre­sie sta­łych i bez­pro­ble­mo­wych dostaw prą­du. Dla koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka – wła­ści­cie­la gospo­dar­stwa...