Podwyżki cen prądu w 2021

Podwyżki cen prądu w 2021

Pod­wyż­ki cen prą­du w 2021 O pod­wyż­ce cen prą­du mówi­ło się już pod koniec ubie­głe­go roku. Głów­nym czyn­ni­kiem, któ­ry miał mieć wpływ na wyso­kość rachun­ku nie tyl­ko gospo­darstw domo­wych, ale rów­nież przed­się­bior­ców mia­ła być opła­ta moco­wa...