O ile wzrosną rachunki za prąd i ogrzewanie?

O ile wzrosną rachunki za prąd i ogrzewanie?

O ile wzro­sną rachun­ki za prąd i ogrzewanie? Począ­tek roku 2021 przy­niósł nam pod­wyż­ki cen ener­gii elek­trycz­nej zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem opła­ty moco­wej. Dla koń­co­we­go użyt­kow­ni­ka ozna­cza to dodat­ko­wą pozy­cję na fak­tu­rze. Czy to...
Podwyżki cen prądu w 2021

Podwyżki cen prądu w 2021

Pod­wyż­ki cen prą­du w 2021 O pod­wyż­ce cen prą­du mówi­ło się już pod koniec ubie­głe­go roku. Głów­nym czyn­ni­kiem, któ­ry miał mieć wpływ na wyso­kość rachun­ku nie tyl­ko gospo­darstw domo­wych, ale rów­nież przed­się­bior­ców mia­ła być opła­ta moco­wa...