Ogrzewanie budynków pompą ciepła - czy się opłaca?

Ogrzewanie budynków pompą ciepła - czy się opłaca?

Ogrze­wa­nie pom­pą cie­pła to coraz popu­lar­niej­sza meto­da ogrze­wa­nia domów i budyn­ków. Jest to eko­lo­gicz­ne i efek­tyw­ne roz­wią­za­nie, któ­re ma wie­le zalet. W arty­ku­le przyj­rzy­my się bli­żej argu­men­tom prze­ma­wia­ją­cym za...
Czy warto łączyć fotowoltaikę z pompą ciepła?

Czy warto łączyć fotowoltaikę z pompą ciepła?

Łącze­nie pom­py cie­pła z foto­wol­ta­iką może być roz­wa­ża­ne w celu zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści i zrów­no­wa­że­nia ener­ge­tycz­ne­go sys­te­mu grzew­cze­go w budyn­ku. Przyj­rzy­my się kil­ku korzy­ściom i kwe­stią, któ­re war­to wziąć...
Krajowy Kongres OZE Votum Energy

Krajowy Kongres OZE Votum Energy

Obec­nie odna­wial­ne źró­dła ener­gii sta­le zysku­ją na zna­cze­niu jako klu­czo­wy ele­ment wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi, szcze­gól­nie przez fakt poszu­ki­wa­nia zrów­no­wa­żo­nych alter­na­tyw dla tra­dy­cyj­nych metod pozy­ski­wa­nia ener­gii. Mię­dzy...
Pompa ciepła jako ekologiczny system ogrzewania domu

Pompa ciepła jako ekologiczny system ogrzewania domu

Wyróż­nia­my kil­ka rodza­jów pomp cie­pła, w zależ­no­ści od róż­ne­go źró­dła jakie wyko­rzy­sty­wa­ne jest do ogrze­wa­nia domu, może­my podzie­lić pom­py cie­pła na grun­to­we oraz powietrz­ne. Te dru­gie dzie­li­my dodat­ko­we na dwie kate­go­rie...