Opła­cal­ność insta­la­cji OZE jest napę­dza­na przez róż­ne rzą­do­we pro­gra­my wspar­cia, naj­bar­dziej popu­lar­ny z nich to „Mój Prąd” (MP). Jest to pro­gram, któ­ry Pola­cy zna­ją dosko­na­le, ponie­waż jego edy­cja jest aktu­al­nie już pią­tą z rzę­du, jed­nak ta nie­co róż­ni się od poprzed­nich edycji. 

Nowa odsło­na pro­gra­mu przede wszyst­kim wyróż­nia się dodat­ko­wy­mi urzą­dze­nia­mi, któ­re mogą zostać sfi­nan­so­wa­ne przez pro­gram, a któ­rych głów­nym zada­niem jest zwięk­sze­nie auto­kon­sump­cji, czy­li zuży­cia wła­sno pro­du­ko­wa­ne­go prą­du. Naj­waż­niej­szą zmia­ną pro­gra­mie MP 5.0 to poja­wie­nie się moż­li­wo­ści finan­so­wa­nia rów­nież pomp cie­pła, a nie tyl­ko insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Co waż­ne, dota­cje moż­na otrzy­mać nawet jeśli uzy­ska­no już wcze­śniej dofi­nan­so­wa­nie na insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, a obec­nie doło­żo­no wyłącz­nie pom­pę ciepła. 

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Zain­te­re­so­wa­nie obec­nym dofi­nan­so­wa­niem jest bar­dzo wyso­kie, w szcze­gól­no­ści przez fakt, iż w przy­pad­ku MP może­my uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie do nowe­go źró­dła ogrze­wa­nia (np. pom­py cie­pła) bez koniecz­no­ści wymia­ny sta­re­go kotła. Jest to zatem świet­na alter­na­ty­wa dla posia­da­czy np. kotłów na gaz, któ­re nie kwa­li­fi­ko­wa­ły się w dotych­cza­so­wym ana­lo­gicz­nym pro­gra­mie “Czy­ste Powie­trze” do dofi­nan­so­wa­nia. Spra­wa doty­czy rów­nież innych źró­deł cie­pła, któ­re kwa­li­fi­ku­ją się jako eko­lo­gicz­ne i nie mogły zostać uzu­peł­nio­ne o np. pom­pę cie­pła z wcze­śniej­szych dofi­na­so­wań rzą­do­wych. War­to spraw­nie pod­jąć decy­zję, aby zała­pać się na dofi­nan­so­wa­nie, ponie­waż chęt­nych jest wyjąt­ko­wo dużo i może oka­zać się, że środ­ki zosta­ną wyczer­pa­ne przed pla­no­wa­nym zakoń­cze­niem programu.

Rewe­la­cyj­ną wia­do­mo­ścią dla Klien­tów jest fakt, że mogą oni pozo­sta­wić sta­re źró­dło ogrze­wa­nia i nie ma koniecz­no­ści wyci­na­nia np. kotła gazo­we­go – może on słu­żyć nadal jako źró­dło szczy­to­we, a nowo zamon­to­wa­na pom­pa cie­pła będzie pod­sta­wo­wym urzą­dze­niem nisko­emi­syj­nym do ogrze­wa­nia domo­stwa. Pozwa­la to na ogrom­ne wspar­cie dla setek Klien­tów, któ­rzy nie mogli sko­rzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia zakła­da­ją­ce­go wymia­nę nie­efek­tyw­ne­go źró­dła cie­pła, ponie­waż ogrze­wa­nie gazo­we nie kwa­li­fi­ko­wa­ło się do otrzy­ma­nia wspar­cia finan­so­we­go. Otwie­ra to furt­kę dla osób, któ­re zało­ży­ły insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną lub są w trak­cie jej zakła­da­nia i pla­no­wa­li rów­nież zamon­to­wać pom­pę cie­pła. Nato­miast w przy­pad­ku osób, któ­re posia­da­ją ogrze­wa­nie w posta­ci nie­efek­tyw­ne­go źró­dła potocz­nie „kop­ciu­cha” nadal powin­ni wybie­rać ana­lo­gicz­ne dofi­nan­so­wa­nie w posta­ci „Czy­ste­go Powietrza”

Jak wygląda sytuacja w przypadku domów nowo wybudowanych?

Oka­zu­je się, że dofi­nan­so­wa­nie otrzy­ma oso­ba, któ­ra zało­ży­ła insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ną przy­łą­czo­ną do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej nie­za­leż­nie od okre­su, w któ­rym powstał budy­nek. Wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie moż­na zło­żyć w momen­cie kie­dy licz­nik jest wymie­nio­ny na dwu­kie­run­ko­wy i posia­da­my zaświad­cze­nie od ope­ra­to­ra o przy­łą­czu mikro-insta­la­cji. Pro­gram Mój Prąd finan­su­je zada­nia już wyko­na­ne czy­li pokry­wa on kosz­ty, któ­re zosta­ły ponie­sio­ne na wyko­na­nie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, ale rów­nież dodat­ko­wych ele­men­tów obec­nych od czwar­tej edy­cji i prze­nie­sio­nych do pią­tej edy­cji posze­rzo­nej o pom­py cie­pła i kolek­to­ry sło­necz­ne. Co do same­go dofi­nan­so­wa­nia to prze­wi­dzia­no wyso­kość do 50% ponie­sio­nych kosz­tów inwe­sty­cji - mowa o kwo­cie brut­to wraz z podatkiem. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Dofi­nan­so­wa­nie może objąć oso­by, któ­re roz­li­cza­ją się z wypro­du­ko­wa­nej ener­gii w sys­te­mie roz­li­czeń net-bilin­gu - to fun­da­men­tal­ny czyn­nik umoż­li­wia­ją­cy sko­rzy­sta­nie z dofi­nan­so­wa­nia. Oczy­wi­ście oso­by będą­ce w sta­rym sys­te­mie roz­li­czeń w tzw. sys­te­mie net-mete­rin­gu mogą sta­rać się o dofi­nan­so­wa­nie na dodat­ko­we ele­men­ty po za insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną w szcze­gól­no­ści maga­zy­ny ener­gii, maga­zy­ny cie­pła czy pom­py cie­pła – wymóg to przej­ście na net-bil­ling. Jest to sys­tem, któ­ry pole­ga na sprze­da­ży nad­wy­żek ener­gii elek­trycz­nej wytwa­rza­nej przez sys­tem insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Pod­su­mo­wu­jąc każ­dy pro­su­ment może sta­rać się o to dodat­ko­we dofi­nan­so­wa­nie, a oso­by któ­re zmie­nią sys­tem roz­li­czeń z net-mete­rin­gu na net-bil­ling i zamon­tu­ją dodat­ko­we urzą­dze­nie obję­te dofi­nan­so­wa­niem otrzy­ma­ją dodat­ko­we środ­ki w wyso­ko­ści 3000 zł.

W przy­pad­ku mon­ta­żu insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej moż­na liczyć na dofi­nan­so­wa­nie do 6000 zł, nato­miast w przy­pad­ku jeśli mon­to­wa­ne są dodat­ko­we urzą­dze­nia, moż­na otrzy­mać nawet 7000 zł. Jak wyglą­da­ją dopła­ty na poszcze­gól­ne elementy?

Wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia (do 50% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych):
  1. Mikro­in­sta­la­cja foto­wol­ta­icz­na: 6 000,00 zł
  2. Mikro­in­sta­la­cja foto­wol­ta­icz­na + urzą­dze­nie dodat­ko­we:
a) 7 000,00 zł
  3. Urzą­dze­nia dodat­ko­we:
 a) Maga­zyn ciepła/urządzenie grzew­cze:
     1) Maga­zyn cie­pła: 5 000,00 zł;
     2) Grun­to­we pom­py cie­pła - pom­py cie­pła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     3) Pom­pa cie­pła powietrze/woda o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej: 19 400,00 zł;
     4) Pom­pa cie­pła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     5) Pom­py cie­pła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
 b) Maga­zyn ener­gii elek­trycz­nej: 16 000,00 zł
 c) Sys­tem zarzą­dza­nia ener­gią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 d) Kolek­to­ry sło­necz­ne c. w. u.: 3 500,00 zł