Czy fotowoltaika się opłaca?

Czy fotowoltaika się opłaca?

Czy foto­wol­ta­ika się opłaca?  O rosną­cej popu­lar­no­ści foto­wol­ta­iki świad­czy cho­ciaż­by licz­ba pro­su­men­tów, któ­rych przy­by­wa z dnia na dzień. Tyl­ko w listo­pa­dzie było to bli­sko 50 tysię­cy pro­su­men­tów. Jeże­li to tem­po się...
O ile wzrosną ceny energii?

O ile wzrosną ceny energii?

O ile wzro­sną ceny energii? W ostat­nim cza­sie wie­le mówi się o pod­wyż­kach cen ener­gii, któ­re mogą się zna­czą­co odbić na budże­cie wie­lu gospo­darstw domo­wych. Tym­cza­sem już w tym mie­sią­cu przed­się­bior­cy dotkli­wie odczu­li wzrost...
Mój Prąd – kiedy ruszy III nabór?

Mój Prąd – kiedy ruszy III nabór?

Mój Prąd – kie­dy ruszy III nabór? Wczo­raj opu­bli­ko­wa­no infor­ma­cję na któ­rą z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­li zarów­no Ci, któ­rzy dopie­ro roz­wa­ża­ją inwe­sty­cję w insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, jak i Ci, któ­rzy już mogą cie­szyć się...