Pompa ciepła typu split a monoblok

Pompa ciepła typu split a monoblok

Jaką pom­pę cie­pła wybrać? W naj­bliż­szych latach wie­lu z nas cze­ka wymia­na sys­te­mów grzew­czych. Już wkrót­ce koniecz­ne będzie odej­ście od ogrze­wa­nia węglem na rzecz roz­wią­zań przy­ja­znych śro­do­wi­sku. Jed­nym z nich jest pom­pa cie­pła....
Jaką pompę ciepła wybrać?

Jaką pompę ciepła wybrać?

Jaką pom­pę cie­pła wybrać? Wie­le osób, któ­re zasta­na­wia się nad zaku­pem pom­py cie­pła i ter­mo­mo­der­ni­za­cją swo­je­go domu nie jest pew­na jaką pom­pę wybrać. Dostęp­ne są dwa rodza­je pomp: mono­blok oraz split. Oba warian­ty pra­cu­ją na tej samej...
Pompa ciepła – najczęściej zadawane pytania

Pompa ciepła – najczęściej zadawane pytania

Pom­pa cie­pła – naj­czę­ściej zada­wa­ne pytania Każ­de­go roku wraz z roz­po­czę­ciem sezo­nu grzew­cze­go powra­ca temat eko­lo­gicz­ne­go ogrze­wa­nia. Bio­rąc pod uwa­gę jakość powie­trza i smog inwe­sty­cja w odna­wial­ne źró­dła ener­gii oraz...