pompa ciepła jaką wybrać

Jaką pompę ciepła wybrać?

Wie­le osób, któ­re zasta­na­wia się nad zaku­pem pom­py cie­pła i ter­mo­mo­der­ni­za­cją swo­je­go domu nie jest pew­na jaką pom­pę wybrać. Dostęp­ne są dwa rodza­je pomp: mono­blok oraz split. Oba warian­ty pra­cu­ją na tej samej zasa­dzie czy­li wyko­rzy­stu­ją w pro­ce­sie wytwa­rza­nia cie­pła pra­wa ter­mo­dy­na­mi­ki. Dzię­ki cze­mu pom­pa cie­pła może nie tyl­ko ogrze­wać np. dom, ale rów­nież chło­dzić. Czym kie­ro­wać się podej­mu­jąc decy­zję o zakupie?

Pompa ciepła MONOBLOK

Pom­pa cie­pła typu MONO­BLOK to urzą­dze­nie skła­da­ją­ce się z jed­nej jed­nost­ki, w któ­rej znaj­du­je się cały układ chłod­ni­czy, a wypro­wa­dzo­ne są z niej tyl­ko rury dys­try­bu­ują­ce cie­pło do budyn­ku. Tym samym pom­pa posia­da wszyst­kie ele­men­ty kon­struk­cji w jednym.

Pom­py tego rodza­ju mon­tu­je się zazwy­czaj na zewnątrz budyn­ków, ale są dostęp­ne rów­nież mode­le do zabu­do­wy wewnętrz­nej. Jed­nak nie­za­leż­nie od miej­sca, w któ­rym mon­to­wa­na jest pom­pa cie­pła skła­da się ona z nastę­pu­ją­cych elementów:

 • wen­ty­la­tor,
 • parow­nik,
 • sprę­żar­ka,
 • zawór roz­pręż­ny
 • oraz skra­placz.

Pompa ciepła SPLIT

Pom­pa cie­pła typu SPLIT to model, któ­ry dzie­li się na dwa ele­men­ty. Pierw­szym z nich jest jed­nost­ka zewnętrz­na na któ­rą skła­da się:

 • parow­nik,
 • sprę­żar­kę
 • i zawór rozprężny.

Jed­nost­ka zewnętrz­na zawie­ra wszyst­ko, co może powo­do­wać hałas. Przede wszyst­kim to wen­ty­la­tor oraz sprę­żar­ka są głów­ny­mi źró­dła­mi hałasu.

Nato­miast tak zwa­na jed­nost­ka wewnętrz­na to:

 • skra­placz,
 • pom­pa obiegowa,
 • ste­ro­wa­nie
 • oraz ele­men­ty zabezpieczające.

Z jed­nost­ki zewnętrz­nej rura­mi chłod­ni­czy­mi trans­por­to­wa­ny jest gaz chłod­ni­czy. Tra­fia on na dodat­ko­wy wymien­nik cie­pła – skra­placz, gdzie odda­je cie­pło do instalacji.

Pom­pa cie­pła SPLIT i MONO­BLOK peł­nią tą samą funk­cje. Oba rodza­je pomp mają swo­je zale­ty, jed­nak kom­pak­to­wa, mono­blo­ko­wa pom­pa cie­pła czę­sto ma prze­wa­gę nad wer­sją SPLIT, ponie­waż całe urzą­dze­nie jest wyko­ny­wa­ne w fabry­ce. Ponad­to mon­taż pomp typu MONO­BLOK jest szyb­szy i obar­czo­ny mniej­szym ryzy­kiem błę­dów instalatorskich.

Z kolei na korzyść pomp cie­pła typu SPLIT prze­ma­wia m.in. cena oraz prze­ko­na­nie inwe­sto­rów, że w przy­pad­ku bra­ku dostaw ener­gii elek­trycz­nej, układ nie ule­gnie uszko­dze­niu na sku­tek zamar­z­nię­cia prze­wo­dów. Jed­nak war­to wie­dzieć, że urzą­dze­nia tego typu mogą wyma­gać kon­tro­li szczel­no­ści prze­pro­wa­dzo­nych przez wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go pra­cow­ni­ka, co może gene­ro­wać dodat­ko­we koszty.

Pom­pa cie­pła to alter­na­ty­wa dla ogrze­wa­nia pali­wa­mi sta­ły­mi. To eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nie, któ­re gwa­ran­tu­je swo­im użyt­kow­ni­kom kom­for­to­we warun­ki cie­ple w ich domach nie­za­leż­nie od pory roku – w zimie grze­je, a latem chło­dzi. Nie mamy wąt­pli­wo­ści, że ener­gia pocho­dzą­ca z odna­wial­nych źró­deł ener­gii to ener­gia przy­szło­ści. Skon­tak­tuj się z naszym Dorad­cą i sprawdź, czy to roz­wią­za­nie dla Ciebie.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?