VE_pompa ciepła

Jaką pompę ciepła wybrać?

W naj­bliż­szych latach wie­lu z nas cze­ka wymia­na sys­te­mów grzew­czych. Już wkrót­ce koniecz­ne będzie odej­ście od ogrze­wa­nia węglem na rzecz roz­wią­zań przy­ja­znych śro­do­wi­sku. Jed­nym z nich jest pom­pa cie­pła. Jed­nak decy­du­jąc się na jej zakup musi­my doko­nać wybo­ru pomię­dzy jed­nym z warian­tów potocz­nie zwa­ny­mi split oraz mono­blok.  Czym się róż­nią? Pom­pa cie­pła typu split czy mono­blok – któ­rą wybrać?

Jak działa pompa ciepła?

Sys­te­my split i mono­blok dzia­ła­ją w opar­ciu o tę samą zasa­dę. Pom­pa pobie­ra ener­gię ciepl­ną o niskiej tem­pe­ra­tu­rze ze śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i przy udzia­le ener­gii elek­trycz­nej zmie­nia ją na cie­pło o wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze, któ­re następ­nie trans­por­to­wa­ne jest do sys­te­mu grzew­cze­go budyn­ku. Wyko­rzy­stu­jąc pod­czas wytwa­rza­nia cie­pła pra­wa ter­mo­dy­na­mi­ki (sprę­ża­nie i roz­prę­ża­nie tzw. gazu chłod­ni­cze­go) pom­pa może nie tyl­ko grzać, ale rów­nież chło­dzić. To bar­dzo kom­for­to­we rozwiązanie.

Czym różni się pompa ciepła monoblok od pompy split? 

Pod­sta­wo­wą róż­ni­cą jest budo­wa samych urzą­dzeń i przede wszyst­kim to wła­śnie deter­mi­nu­je spraw­ność, kom­fort użyt­ko­wa­nia i ewen­tu­al­ne kosz­ty póź­niej­szej eksploatacji.

W pom­pie cie­pła typu mono­blok wszyst­kie ele­men­ty ukła­du chłod­ni­cze­go takie jak wen­ty­la­tor, parow­nik, sprę­żar­ka, zawór roz­pręż­ny oraz skra­placz zamknię­te są w jed­no­st­ce zewnętrz­nej i w cało­ści pro­du­ko­wa­ne i mon­to­wa­ne w fabryce.

Nato­miast w pom­pach typu split układ chłod­ni­czy roz­dzie­lo­ny jest na część zewnętrz­ną i wewnętrzną.

W skład jed­nost­ki zewnętrz­nej wcho­dzą takie ele­men­ty jak wen­ty­la­tor, parow­nik, sprę­żar­ka oraz zawór rozprężny.

Nato­miast jed­nost­ka wewnętrz­na skła­da się ze skra­pla­cza, pom­py obie­go­wej, ste­ro­wa­nia oraz ele­men­tów  zabezpieczających.

Roz­wa­ża­jąc wady i zale­ty każ­de­go z tych roz­wią­zań nale­ży wziąć pod uwa­gę sze­reg czynników.

Ryzyko rozszczelnienia układu chłodniczego

Szczel­ność pom­py cie­pła jest jed­nym z klu­czo­wych jej ele­men­tów. Jakie­kol­wiek roz­sz­czel­nie­nie ukła­du, podob­nie jak w ukła­dach kli­ma­ty­za­cji, powo­du­je uby­tek gazu chłod­ni­cze­go i brak moż­li­wo­ści pra­wi­dło­wej pra­cy urządzenia.

W przy­pad­ku sys­te­mu mono­blok całość połą­czeń insta­la­cji wewnątrz pom­py zawie­ra­ją­cych gaz chłod­ni­czy wyko­ny­wa­na jest pod­czas pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go. Ozna­cza to, że w jego trak­cie układ ter­mo­dy­na­micz­ny zosta­je napeł­nio­ny gazem chłod­ni­czym, następ­nie szczel­nie zamknię­ty i bar­dzo skru­pu­lat­nie prze­te­sto­wa­ny. Pozwa­la to wyeli­mi­no­wać ryzy­ko uszko­dze­nia mecha­nicz­ne­go i roz­sz­czel­nie­nia ukła­du. Przed opusz­cze­niem fabry­ki każ­de urzą­dze­nie pod­da­wa­ne jest takie­mu testowi.

Z kolei w urzą­dze­niach typu split obie jed­nost­ki muszą być ze sobą połą­czo­ne cien­ki­mi rur­ka­mi sta­no­wią­cy­mi część ukła­du ter­mo­dy­na­micz­ne­go. Im więk­sza odle­głość mię­dzy nimi, tym trud­niej­szy i bar­dziej cza­so­chłon­ny będzie mon­taż. Wyko­na­nie takiej insta­la­cji wyma­ga od insta­la­to­ra upraw­nień  do pra­cy z gaza­mi chłod­ni­czy­mi. Na spraw­ność pom­py typu split zna­czą­co wpły­wa spo­sób popro­wa­dze­nia rurek. Im więk­sza ich dłu­gość oraz licz­ba zagięć tym mniej­sza spraw­ność insta­la­cji. Zatem bez­a­wa­ryj­na pra­ca pom­py uza­leż­nio­na jest w dużym stop­niu od dokład­no­ści wyko­na­nia połą­czeń ukła­du ter­mo­dy­na­micz­ne­go przez instalatora.

Koszt zakupu pompy ciepła typu monoblok i split

Układ ter­mo­dy­na­micz­ny zamknię­ty i uszczel­nio­ny na pozio­mie pro­duk­cyj­nym oraz dokład­ne testy każ­de­go urzą­dze­nia przed opusz­cze­niem fabry­ki powo­du­ją, że cena pom­py cie­pła typu mono­blok jest nie­co wyż­sza. Jed­nak nale­ży wziąć pod uwa­gę fakt, że to urzą­dze­nia duże, este­tycz­ne oraz izo­lo­wa­ne aku­stycz­nie, więc ciche pod­czas pra­cy. Są to nie­wąt­pli­we zale­ty mono­blo­ko­wej pom­py cie­pła.

 Nato­miast za pom­pa­mi cie­pła typu split prze­ma­wia nie­wąt­pli­wie ich cena. Jed­nak wie­lu inwe­sto­rów nie ma świa­do­mo­ści, że zakup takie­go urzą­dze­nia nakła­da obo­wią­zek reje­stra­cji pom­py w Cen­tral­nym Reje­strze Ope­ra­to­rów oraz wyko­ny­wa­nia odpłat­nych corocz­nych kon­tro­li szczel­no­ści. Koszt takie­go prze­glą­du to kwo­ta ok. 500 zł, nato­miast w przy­pad­ku bra­ku jego wyko­na­nia trze­ba liczyć się z karą w wyso­ko­ści aż 3 000 zł. Wła­ści­cie­la pom­py mono­blo­ko­wej ten pro­blem nie dotyczy.

Ponad­to choć koszt zaku­pu pom­py typu split może wyda­wać się niż­szy to jej użyt­ko­wa­nie w przy­pad­ku roz­sz­czel­nie­nia ukła­du będzie pocią­ga­ło za sobą dodat­ko­we kosz­ty, któ­re mogą prze­kra­czać cenę zaku­pu pom­py typu monoblok.

Jak przebiega montaż pompy ciepła?

Insta­la­cja pom­py mono­blo­ko­wej jest krót­sza i łatwiej­sza, ponie­waż nie wystę­pu­je koniecz­ność insta­la­cji ukła­du chłod­ni­cze­go i napeł­nie­nia go gazem chłod­ni­czym. Z kolei w przy­pad­ku pom­py typu split nakład pra­cy jest zde­cy­do­wa­nie większy. 

Pompa ciepła moniblok czy split?

Zarów­no pom­pa cie­pła mono­blok, jak i split posia­da wady oraz zale­ty. Jed­nak korzy­ści z użyt­ko­wa­nia mono­blo­ko­wej pom­py cie­pła są znacz­nie więk­sze. To urzą­dze­nie kom­pak­to­we, dzię­ki cze­mu jej mon­taż jest szyb­szy i obar­czo­ny mniej­szym ryzy­kiem popeł­nia­nia błę­du przez instalatora.

Dodat­ko­wo pom­py cie­pła mono­blok są ozna­cza­ne jako her­me­tycz­ne,  co w przy­pad­ku więk­szo­ści mode­li zwal­nia użyt­kow­ni­ka z obo­wiąz­ku reje­stra­cji pom­py cie­pła w Cen­tral­nym Reje­strze Ope­ra­to­rów, a tym samym wyko­ny­wa­nia odpłat­nych, corocz­nych kon­tro­li szczel­no­ści. Pom­pa cie­pła to roz­wią­za­nie cał­ko­wi­cie bez­ob­słu­go­we i zauto­ma­ty­zo­wa­ne. Nie ma potrze­by łado­wa­nia opa­łu, czysz­cze­nia pie­ca i jego rozpalania.

Chcesz wie­dzieć czy pom­pa cie­pła to roz­wią­za­nie dla Cie­bie? Skon­tak­tuj się z naszym Eks­per­tem, zapro­po­nu­je­my roz­wią­za­nie dosto­so­wa­ne do Two­ich potrzeb.

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?