VE_stiebel

Nowość w ofercie – pompa ciepła

Pom­pa cie­pła to alter­na­ty­wa dla ogrze­wa­nia pali­wa­mi sta­ły­mi. To eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nie, któ­re gwa­ran­tu­je swo­im użyt­kow­ni­kom kom­for­to­we warun­ki cie­ple w ich domach nie­za­leż­nie od pory roku. W zimie grze­je, a latem chło­dzi. Nie mamy wąt­pli­wo­ści, że ener­gia pocho­dzą­ca z odna­wial­nych źró­deł ener­gii to ener­gia przy­szło­ści. Dla­te­go zde­cy­do­wa­li­śmy się na roz­sze­rze­nie naszej ofer­ty o pom­py cie­pła. Zaufa­li­śmy przy tym spraw­dzo­ne­mu part­ne­ro­wi – STIE­BEL ELTRON.  Czym jest pom­pa cie­pła? Dla­cze­go war­to zde­cy­do­wać się na ogrze­wa­nie przy­ja­zne środowisku?

Co to jest pompa ciepła?

Pom­pa cie­pła to eko­lo­gicz­ne, nisko­tem­pe­ra­tu­ro­we urzą­dze­nie grzew­cze. Zasa­da jego dzia­ła­nia, opie­ra się na zna­nych zja­wi­skach i prze­mia­nach fizycz­nych. Pom­pa cie­pła zamie­nia ener­gię nagro­ma­dzo­ną w powie­trzu, wodzie i gle­bie na ciepło.

Ener­gia zgro­ma­dzo­na w tych trzech zaso­bach natu­ral­nych jest dla nas nie tyl­ko sta­le dostęp­na, ale rów­nież pocho­dzi z odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Dzię­ki urzą­dze­niu, jakim jest pom­pa cie­pła, ener­gia ze śro­do­wi­ska może zostać zamie­nio­na na cie­pło dla domu.

Dlaczego warto zainwestować w pompę ciepła? 

Inwe­sty­cję w eko­lo­gicz­ne źró­dło ogrze­wa­nia jakim jest pom­pa cie­pła war­to roz­wa­żyć z kil­ku wzglę­dów. Przede wszyst­kim jest to roz­wią­za­nie wie­lo­funk­cyj­ne i bar­dzo wygod­ne w obsłu­dze - bez­ob­słu­go­we i zauto­ma­ty­zo­wa­ne. Nie ma potrze­by łado­wa­nia opa­łu, czysz­cze­nia pie­ca i jego roz­pa­la­nia. Wystar­czy regu­lar­nie opła­cać rachun­ki za ener­gię elek­trycz­ną lub zde­cy­do­wać się na wła­sną insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną.

Z pom­py może­my korzy­stać przez cały rok – zimą do ogrze­wa­nia, a latem do chło­dze­nia. Ponad­to eks­plo­ata­cja pom­py cie­pła jest rela­tyw­nie tania. Real­ny czas zwro­tu inwe­sty­cji wyno­si od 7 do 10 lat. Jest to roz­wią­za­nie w dużej mie­rze bez­a­wa­ryj­ne, któ­re pozo­sta­je spraw­ne przez ponad 40 lat.

Dla wie­lu osób istot­ne będzie rów­nież bez­pie­czeń­stwo korzy­sta­nia z pom­py cie­pła. W prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nych źró­deł cie­pła, takich jak insta­la­cja gazo­wa czy pali­wo­wa w przy­pad­ku pom­py nie gro­zi nam ani zacza­dze­nie, ani ewen­tu­al­ny wybuch instalacji.

Sto­so­wa­nie pomp cie­pła, czy­li urzą­dzeń korzy­sta­ją­cych z odna­wial­nych źró­deł ener­gii (OZE), jest wspie­ra­ne przez poli­ty­kę Unii Euro­pej­skiej. Dzię­ki temu moż­li­we jest otrzy­ma­nie dofi­nan­so­wa­nia do insta­la­cji, np. w ramach pro­gra­mu Czy­ste Powietrze.

Pompa ciepła Stiebel Eltron

Nasz part­ner Stie­bel Eltron ofe­ru­je wyso­ko­wy­daj­ne pom­py cie­pła do ogrze­wa­nia, przy­go­to­wa­nia cie­płej wody użyt­ko­wej i chło­dze­nia dla każ­de­go gospo­dar­stwa domo­we­go. Bio­rąc pod uwa­gę zarów­no dostęp­ną prze­strzeń: obiek­ty nowe lub moder­ni­zo­wa­ne, jak i miej­sce, w któ­rym zamon­to­wa­na zosta­nie insta­la­cja (wewnątrz lub na zewnątrz budynku).

Stie­bel Eltron może pochwa­lić się ponad 40 lat doświad­czeń w pro­jek­to­wa­niu i pro­duk­cji pomp cie­pła. To mię­dzy­na­ro­do­wa gru­pa, któ­ra nale­ży do świa­to­wych lide­rów ryn­ko­wych i tech­no­lo­gicz­nych w dzie­dzi­nie usług budow­la­nych i ener­gii odnawialnej.

Fir­ma dzia­ła od 1924 roku, a dba­łość o para­me­try tech­nicz­ne, jakość, inno­wa­cyj­ność, nie­za­wod­ność i obsłu­gę zorien­to­wa­ną na klien­ta przy­czy­ni­ły się do suk­ce­su firmy.

stiebel eltron

Zasta­na­wiasz się nad ter­mo­mo­der­ni­za­cją swo­je­go domu? Chciał­byś korzy­stać z roz­wią­zań przy­ja­znych śro­do­wi­sku? Dzię­ki pom­pie nie tyl­ko dbasz o śro­do­wi­sko i nie przy­czy­niasz się do powsta­wa­nia smo­gu, ale możesz też zapo­mnieć roz­pa­la­niu w pie­cu czy pod­kła­da­niu opa­łu. Zadbaj o swój kom­fort i wygo­dę - skon­tak­tuj się z naszym Doradcą. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?