Fotowoltaika - czy się opłaca w 2022 ?

Fotowoltaika - czy się opłaca w 2022 ?

Czy foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca ? 31 mar­ca 2022 to dzień, któ­ry na zawsze zapi­sze się w histo­rii odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Pol­sce. To dzień kie­dy zamie­ni­li­śmy dobrze nam wszyst­kim zna­ny sys­tem opu­stów na tzw. Net-bil­ling – czy­li...
Agroenergia – fotowoltaika dla rolnika

Agroenergia – fotowoltaika dla rolnika

Agro­ener­gia – foto­wol­ta­ika dla rolnika Już 20 lip­ca 2021 r. rusza nabór do pro­gra­mu Agro­ener­gia. Nowo­cze­sne urzą­dze­nia wyko­rzy­sty­wa­ne w wie­lu gospo­dar­stwach są bar­dzo ener­go­chłon­ne. Prze­kła­da się to na znacz­ne zapo­trze­bo­wa­nie na...
Jakie zalety ma fotowoltaika dla rolnika?

Jakie zalety ma fotowoltaika dla rolnika?

Jakie zale­ty ma foto­wol­ta­ika dla rolnika? Pro­wa­dze­nie gospo­dar­stwa rol­ne­go to nie­zwy­kle wyma­ga­ją­ca pra­ca, któ­ra dodat­ko­wo w dużej mie­rze jest uza­leż­nio­na od sta­nu śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Obec­nie wraz z rosną­cą...
Fotowoltaika dla rolnika

Fotowoltaika dla rolnika

Foto­wol­ta­ika dla rolnika W ostat­nim cza­sie foto­wol­ta­ika sta­ła się nie­zwy­kle popu­lar­na. Doty­czy to zarów­no wła­ści­cie­li domów jed­no­ro­dzin­nych, przed­się­bior­ców, jak i rol­ni­ków. W przy­pad­ku tych ostat­nich czę­ścio­wo przy­czy­ni­ło...