agroenergia fotowoltaika dla rolnika

Agroenergia – fotowoltaika dla rolnika

Już 20 lip­ca 2021 r. rusza nabór do pro­gra­mu Agro­ener­gia. Nowo­cze­sne urzą­dze­nia wyko­rzy­sty­wa­ne w wie­lu gospo­dar­stwach są bar­dzo ener­go­chłon­ne. Prze­kła­da się to na znacz­ne zapo­trze­bo­wa­nie na prąd. Dla­te­go ener­gia ze słoń­ca to szan­sa dla wie­lu rol­ni­ków na znacz­ne oszczęd­no­ści. Moż­na je prze­zna­czyć na kolej­ne inwe­sty­cje. Dodat­ko­wo moż­na obni­żyć kosz­ty inwe­sty­cji dzię­ki dota­cjom takim jak pro­gram Agro­ener­gia. Dowiedz się wię­cej o foto­wol­ta­ice dla rol­ni­ka.

Agroenergia – jaki jest cel programu?

Agro­ener­gia to pro­gram reali­zo­wa­ny przez Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Budżet pro­gra­mu opie­wa na 200 milio­nów zło­tych, a jego głów­nym zało­że­niem jest wspar­cie inwe­sty­cji w odna­wial­ne źró­dła ener­gii, któ­re pozwo­lą na ogra­ni­cze­nie nega­tyw­ne­go wpły­wu dzia­łal­no­ści rol­ni­czej na śro­do­wi­sko. Dodat­ko­we korzy­ści to popra­wa jako­ści powie­trza, a tak­że nie­za­leż­ność ener­ge­tycz­na gospodarstw.

Kto może skorzystać z dotacji?

Dofi­nan­so­wa­niu pod­le­ga­ją inwe­sty­cje w nowe źró­dła ener­gii elek­trycz­nej o zain­sta­lo­wa­nej mocy od 10 do 50 kWp. Ozna­cza to, że na dota­cje w ramach pro­gra­mu Agro­ener­gia nie mogą liczyć Ci rol­ni­cy, któ­rzy zde­cy­du­ją się na roz­bu­do­wę już ist­nie­ją­cej insta­la­cji. Dodat­ko­wym wymo­giem jest to, aby insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na słu­ży­ła zaspo­ko­je­niu wła­snych potrzeb ener­ge­tycz­nych rol­ni­ka. Dla kogo agro­ener­gia?

  • Oso­by fizycz­nej będą­cej wła­ści­cie­lem lub dzier­żaw­cą nie­ru­cho­mo­ści rol­nych, któ­rych łącz­na powierzch­nia użyt­ków rol­nych zawie­ra się w prze­dzia­le od 1 ha do 300 ha oraz co naj­mniej rok przed zło­że­niem wnio­sku pro­wa­dzą­cej oso­bi­ście gospodarstwo.
  • Oso­by praw­nej będą­cej wła­ści­cie­lem lub dzier­żaw­cą nie­ru­cho­mo­ści rol­nych, któ­rych łącz­na powierzch­nia użyt­ków rol­nych zawie­ra się w prze­dzia­le od 1 ha do 300 ha oraz co naj­mniej rok przed zło­że­niem wnio­sku o udzie­le­nie dofi­nan­so­wa­nia pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność rol­ni­czą lub dzia­łal­ność gospo­dar­czą w zakre­sie usług rol­ni­czych (głów­ny przed­miot dzia­łal­no­ści wnio­sko­daw­cy wska­za­ny w odpo­wied­nim reje­strze przed­miot dzia­łal­no­ści przed­się­bior­stwa sta­no­wi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłą­cze­niem pro­wa­dze­nia schro­nisk dla zwie­rząt gospo­dar­skich oraz pod­ku­wa­nia koni) lub 01.63.Z).

Jak wysoka jest dotacja w programie Agroenergia?

Nabór do pro­gra­mu zosta­nie uru­cho­mio­ny już 20 lip­ca 2021 r. Będzie to już dru­ga edy­cja pro­gra­mu Agro­ener­gia.

Pierw­szy nabór wnio­sków o dota­cje i pre­fe­ren­cyj­ne pożycz­ki na wyko­rzy­sta­nie OZE na tere­nach wiej­skich był pro­wa­dzo­ny przez Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej od lip­ca do grud­nia 2019 r. Zło­żo­no w nim w sumie 646 wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie.

W aktu­al­nym nabo­rze do pro­gra­mu kwo­ta dota­cji dla zwrot­nych oraz bez­zwrot­nych form dofi­nan­so­wa­nia nie może prze­kro­czyć 200 000 tys. zł, w tym:

  • dla bez­zwrot­nych form dofi­nan­so­wa­nia – do 80 000 tys. zł
  • dla zwrot­nych form dofi­nan­so­wa­nia – do 120 000 tys. zł

Dota­cja w ramach pro­gra­mu Agro­ener­gia obej­mu­je kosz­ty, takie jak:

  • Kosz­ty zaku­pu, mon­ta­żu i odbio­ru insta­la­cji, jeże­li nie były one pokry­te w for­mie leasingu.
  • Opła­ty za wyko­na­nie nie­zbęd­ne­go audy­tu energetycznego.
  • Kosz­ty rapor­tu o oddzia­ły­wa­niu na śro­do­wi­sko, pla­nu budow­la­ne­go, pla­nu ochro­ny oraz stu­dium wyko­nal­no­ści, jeże­li łącz­na kwo­ta wyda­nia tych doku­men­tów nie prze­kra­cza 10% ogól­nej war­to­ści kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych w inwestycji.
  • Cena nad­zo­ru inwe­stor­skie­go i nad­zor­cze­go, jeże­li wyno­si ona nie wię­cej niż 3% wszyst­kich kosz­tów kwalifikowanych.
  • Wyna­gro­dze­nie ekip budow­la­nych, kosz­tów mate­ria­łów, narzę­dzi i nie­zbęd­nej infrastruktury.

Pro­wa­dzisz wła­sne gospo­dar­stwo rol­ne i zasta­na­wiasz się czy foto­wol­ta­ika dla rol­ni­ka to roz­wią­za­nie dla Cie­bie? Nie wiesz czy możesz otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie do inwe­sty­cji we wła­sną elek­trow­nię sło­necz­ną? Skon­tak­tuj się z naszym Dorad­cą. Sprawdź jak prąd ze słoń­ca może zmie­nić Two­je gospodarstwo.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?