Fotowoltaika - czy się opłaca w 2022 ?

Fotowoltaika - czy się opłaca w 2022 ?

Czy foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca ? 31 mar­ca 2022 to dzień, któ­ry na zawsze zapi­sze się w histo­rii odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Pol­sce. To dzień kie­dy zamie­ni­li­śmy dobrze nam wszyst­kim zna­ny sys­tem opu­stów na tzw. Net-bil­ling – czy­li...
O ile wzrosną ceny energii?

O ile wzrosną ceny energii?

O ile wzro­sną ceny energii? W ostat­nim cza­sie wie­le mówi się o pod­wyż­kach cen ener­gii, któ­re mogą się zna­czą­co odbić na budże­cie wie­lu gospo­darstw domo­wych. Tym­cza­sem już w tym mie­sią­cu przed­się­bior­cy dotkli­wie odczu­li wzrost...
Fotowoltaika dla biznesu

Fotowoltaika dla biznesu

Foto­wol­ta­ika dla biznesu  Insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne sta­ją się coraz popu­lar­niej­sze. Przy­czy­ni­ły się do tego mię­dzy inny­mi pod­wyż­ki cen prą­du, któ­re doty­czą zarów­no gospo­darstw domo­wych, jak i przed­się­bior­ców. Dla tych ostat­nich...