zwolnienie-z-podatku-od-nieruchomości

Fotowoltaika a zwolnienie z podatku od nieruchomości

Podat­ki to temat, któ­ry zde­cy­do­wa­na więk­szość ludzi uwa­ża za przy­kry i uciąż­li­wy obo­wią­zek. Dla przed­się­bior­ców jest on jesz­cze trud­niej­szy, bo sumy, któ­re muszą prze­ka­zać do Urzę­du Skar­bo­we­go są znacz­nie wyż­sze, cho­ciaż­by ze wzglę­du na zaj­mo­wa­ną powierzch­nię nie­ru­cho­mo­ści. Mię­dzy inny­mi dla­te­go w ostat­nim cza­sie moż­na zaob­ser­wo­wać wzrost zain­te­re­so­wa­nia inwe­sto­rów zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z moż­li­wo­ścią zwol­nie­nia od podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści dzię­ki inwe­sty­cji w odna­wial­ne źró­dła ener­gii. Część gmin w Pol­sce już wpro­wa­dzi­ła taką moż­li­wość, a jed­ną z nich jest Wro­cław. Foto­wol­ta­ika a zwol­nie­nie z podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści – co war­to wiedzieć?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości we Wrocławiu

Gmi­na Wro­cław jako jed­na z nie­wie­lu w Pol­sce wpro­wa­dzi­ła zwol­nie­nie od podat­ku od nie­ru­cho­mo­śći. W tym celu pod­ję­to uchwa­łę regu­lu­ją­cą zakres, warun­ki oraz tryb sko­rzy­sta­nia z oma­wia­nej ulgi.

Zwol­nie­niem z podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści obję­te są budyn­ki lub ich czę­ści poło­żo­ne na tere­nie Wro­cła­wia, do któ­rych pod­łą­czo­no m.in. insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną. Pozo­sta­ły­mi urzą­dze­nia­mi, dzię­ki któ­rym moż­na sko­rzy­stać z ulgi są:

 • kolek­tor słoneczny,
 • pom­pa ciepła,
 • reku­pe­ra­tor
 • czy grun­to­wy wymien­nik ciepła.

Jaki jest cel zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Uchwa­ły w spra­wie zwol­nień od podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści budyn­ków z pod­łą­czo­ną insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną mają na celu pro­mo­wa­nie i wspie­ra­nie inwe­sty­cji zwią­za­nych z nisko­emi­syj­ny­mi źró­dła­mi ener­gii. Wro­cław jest obec­nie jedy­nym mia­stem na tere­nie woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go i jed­nym z nie­wie­lu miast w ska­li kra­ju, któ­re wpro­wa­dzi­ło tego rodza­ju zwolnienie.

Zwolnienie tylko na wniosek

Istot­nym jest, że aby otrzy­mać zwol­nie­nie od podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści nale­ży nie tyl­ko speł­nić sze­reg warun­ków, ale rów­nież zło­żyć odpo­wied­ni wnio­sek. Zwol­nie­nie nie jest przy­zna­wa­ne auto­ma­tycz­nie, z mocy prawa.

Jakie warunki należy spełnić? 

Sko­rzy­sta­nie ze zwol­nie­nia od podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści jest moż­li­we dopie­ro wów­czas, gdy speł­ni­my kil­ka warunków.

Zwol­nie­nie od podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści doty­czy budyn­ków lub ich czę­ści poło­żo­nych na tere­nie Wro­cła­wia, do któ­rych pod­łą­czo­no trwa­le spraw­ną insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, pom­pę cie­pła, reku­pe­ra­tor grun­to­wy wymien­nik cie­pła lub kolek­tor sło­necz­ny. Wymie­nio­ne insta­la­cje muszą być co naj­mniej raz uru­cho­mio­ne i dzia­łać zgod­nie z ich przeznaczeniem.

Ze zwol­nie­nia nie sko­rzy­sta­ją budyn­ki lub ich czę­ści zwią­za­ne z pro­wa­dze­niem wiel­ko­po­wierzch­nio­wej (tj. prze­kra­cza­ją­cej 400 m² powierzch­ni użyt­ko­wej) dzia­łal­no­ści handlowej.

Zgłoszenie może złożyć:

 • oso­ba fizycz­na, w tym tak­że pro­wa­dzą­ca jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub będą­ca wspól­ni­kiem spół­ki w myśl kodek­su cywilnego,
 • oso­ba praw­na będą­ca podat­ni­kiem podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści na tere­nie Wro­cła­wia do któ­rej to nie­ru­cho­mość lub jej cześć pod­łą­czo­no insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną (lub inne ww. źró­dła energii)
 • na któ­rej spo­czy­wa obo­wią­zek opła­ca­nia podat­ku od nieruchomości

Inwe­sty­cja, któ­rej doty­czy zwol­nie­nie musi się znaj­do­wać na tery­to­rium admi­ni­stra­cyj­nym mia­sta Wro­cław i nale­żeć w czę­ści lub cało­ści do powy­żej wymie­nio­nych osób.

Warunki uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości

Oso­by, któ­re pod­łą­cza­ją budy­nek lub jego część do insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej, mogą ubie­gać się o zwol­nie­nie od podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści pod warun­kiem speł­nie­nia nastę­pu­ją­cych warunków:

 • ponie­sio­ne nakła­dy na insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną wynio­sły nie mniej niż 15 000,00 zł brutto,
 • uzy­ska­no zaświad­cze­nie o wpi­sa­niu inwe­sty­cji do Pla­nu Gospo­dar­ki Niskoemisyjnej,
 • zgło­szo­no speł­nie­nie warun­ków do zwol­nie­nia od podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści wraz z pozo­sta­ły­mi oświadczeniami,
 • zło­żo­no dekla­ra­cję lub korek­tę dekla­ra­cji wraz ze zgło­sze­niem oraz inny­mi dokumentami.

Zgło­sze­nie nale­ży zło­żyć naj­póź­niej do dnia 31 grud­nia 2023 roku. Dodat­ko­wo poza zgło­sze­niem i oświad­cze­nia­mi do dekla­ra­cji nale­ży dołą­czyć doku­men­ty potwier­dza­ją­ce ponie­sie­nie wydat­ków na zakup i/lub mon­taż insta­la­cji. Takim doku­men­tem może być np. fak­tu­ra oraz potwier­dze­nie jej zapłaty.

Jeże­li na tere­nie nie­ru­cho­mo­ści pro­wa­dzo­na jest dzia­łal­ność gospo­dar­cza, dodat­ko­wo koniecz­ne jest złożenie:

 • oświad­cze­nia o otrzy­ma­nej pomo­cy de mini­mis lub pomo­cy de mini­mis w rol­nic­twie lub rybo­łów­stwie w bie­żą­cym roku oraz w okre­sie dwóch lat poprze­dza­ją­cych bie­żą­cy rok podat­ko­wy (załącz­nik nr 3 do uchwały),
 • for­mu­la­rza infor­ma­cji skła­da­nych przy ubie­ga­niu się o pomoc de minimis,
 • oświad­cze­nia o nie­na­ru­sze­niu ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w zakre­sie pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej usta­no­wio­nych w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go lub sta­nu epi­de­mii okre­ślo­nych w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 46a i art. 46b pkt 1 – 6 i 8 – 12 usta­wy z dnia 5 grud­nia 2008 r. o zapo­bie­ga­niu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401).

Okres uzyskania zwolnienia

Zwol­nie­nie udzie­la­ne jest na okres do 5 lat od roku nastę­pu­ją­ce­go po roku, w któ­rym zosta­ły ponie­sio­ne kosz­ty insta­la­cji. Zwol­nie­nie z podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści może zakoń­czyć się wcze­śniej, jeże­li budy­nek zosta­nie trwa­le odłą­czo­ny od insta­la­cji lub zosta­nie wyczer­pa­ny limit kosztów.

Wielkość uzyskanego Zwolnienia zależy od:

 • powierzch­ni użyt­ko­wej budyn­ku pod­łą­czo­ne­go do insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej lub jego czę­ści zgło­szo­nej do zwolnienia,
 • sta­wek obo­wią­zu­ją­cych w danym roku podatkowym,
 • wyso­ko­ści ponie­sio­nych przez podat­ni­ka kosz­tów na zakup i/lub mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej - mak­sy­mal­na wiel­kość zwol­nie­nia nie może prze­kro­czyć poło­wy ponie­sio­nych kosz­tów inwe­sty­cji, tj. nakła­dów pomniej­szo­nych o finan­so­wa­nie uzy­ska­ne ze środ­ków publicznych,
 • dostęp­ne­go limi­tu pomo­cy „de mini­mis” dla przed­się­bior­cy z uwzględ­nie­niem przed­się­biorstw powią­za­nych, w zależ­no­ści od branży.

Pro­wa­dzisz przed­się­bior­stwo i zasta­na­wiasz się w jaki spo­sób ogra­ni­czyć rosną­ce kosz­ty sta­łe? Roz­wią­za­niem Two­ich pro­ble­mów może być insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na. To nie tyl­ko spo­sób na zaosz­czę­dze­nie znacz­nych kwot, ale tak­że na zyska­nie nie­za­leż­no­ści od rosną­cych cen prą­du. Skon­tak­tuj się z nami – na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen ener­gii. 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?