podatek od nieruchomości

Fotowoltaika a podatek od nieruchomości

Foto­wol­ta­ika to roz­wią­za­nie na tyle uni­wer­sal­ne, że mogą z nie­go korzy­stać zarów­no wła­ści­cie­le domów, jak i przed­się­bior­cy oraz rol­ni­cy. Jego dodat­ko­wą zale­tą jest zwol­nie­nie z podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści. Nale­ży się jed­nak pośpie­szyć - we Wro­cła­wiu ter­min skła­da­nia wnio­sków upły­wa już 31 grud­nia 2020 r.

Fotowoltaika - kto może skorzystać z ulgi?

Plan gospo­dar­ki nisko­emi­syj­nej to stra­te­gicz­ny doku­ment dla Wro­cła­wia. Wyzna­cza on kie­run­ki dla roz­wo­ju Wro­cław­skie­go Obsza­ru Funk­cjo­nal­ne­go w zakre­sie dzia­łań inwe­sty­cyj­nych w obsza­rze ener­ge­ty­ki odna­wial­nej. Doty­czy to mię­dzy inny­mi reduk­cji gazów cie­plar­nia­nych, a tak­że zwięk­sze­nia udzia­łu ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych (takich jak foto­wol­ta­ika) w ryn­ku ener­gii i popra­wy jako­ści powietrza.

Mię­dzy inny­mi na  pod­sta­wie Pla­nu moż­li­we jest zwol­nie­nie od podat­ku od  nie­ru­cho­mo­ści. Doty­czy to budyn­ków poło­żo­nych na tere­nie Wro­cła­wia, do któ­rych pod­łą­czo­no spraw­ną insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, kolek­tor sło­necz­ny, pom­pę cie­pła, reku­pe­ra­tor lub grun­to­wy wymien­nik cie­pła. Z ulgi nie mogą sko­rzy­stać tyl­ko te budyn­ki, w któ­rych pro­wa­dzo­na jest  wiel­ko­po­wierzch­nio­wa dzia­łal­ność handlowa.

Jakie warunki należy spełnić?

Warun­kiem sko­rzy­sta­nia ze zwol­nie­nia z podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści jest:

  • ponie­sie­nie nakła­dów na insta­la­cje foto­wol­ta­icz­na w wyso­ko­ści co naj­mniej 15 000 zło­tych brutto,
  • pod­łą­cze­nie  insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej do  budyn­ku  lub jego części,
  • zło­że­nie wnio­sku o udzie­le­nie zwol­nie­nia od podatku,
  • wpi­sa­nie inwe­sty­cji do Pla­nu Gospo­dar­ki Niskoemisyjnej.

Ponad­to, aby otrzy­mać zwol­nie­nie od podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści nale­ży zło­żyć wnio­sek oraz dekla­ra­cje podat­ko­wą, a także:

  • potwier­dze­nie ponie­sie­nia kosz­tów w związ­ku z zaku­pem i mon­ta­żem insta­la­cji fotowoltaicznej,
  • oświad­cze­nie, że budyn­ki lub ich czę­ści są pod­łą­czo­ne do insta­la­cji  fotowoltaicznej,
  • zaświad­cze­nie o wpi­sa­niu inwe­sty­cji do Pla­nu Gospo­dar­ki Niskoemisyjnej.

Czas na zło­że­nie doku­men­tów upły­wa 31 grud­nia 2020 r. Zwol­nie­nie od podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści jest udzie­la­ne jest na okres 5 lat, począw­szy od 1 stycz­nia roku nastę­pu­ją­ce­go po roku, w któ­rym zosta­ły ponie­sio­ne kosz­ty. Wiel­kość zwol­nie­nia nie może prze­kro­czyć 100% ponie­sio­nych kosztów.

Insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści. Nale­żą do nich m. in. nie­za­leż­ność od rosną­cych cen prą­du, a tak­że moż­li­wość uzy­ska­nia dodat­ko­we­go przy­cho­du. Foto­wol­ta­ika to inwe­sty­cja, któ­rą war­to ponieść. Tym bar­dziej, że moż­li­we jest uzy­ska­nie dota­cji na insta­la­cje, np. w ramach pro­gra­mu Mój Prąd oraz zwol­nie­nia od podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści. Chcesz wie­dzieć więcej?

Skon­tak­tuj się z nami. Na pod­sta­wie rachun­ków za prąd oraz ana­li­zy Two­jej sytu­acji okre­śli­my, jak insta­la­cja pane­li foto­wol­ta­icz­nych może popra­wić Two­je finan­se. Wła­sna elek­trow­nia sło­necz­na to wol­ność od rosną­cych cen energii.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?