#oferta

Dla Fir­my
#Wycena

Dobór rozwiązań

Chcesz określić wysokość ceny za własną elektrownie słoneczną?

Zanotuj zużycie prądu z ostatnich kilku miesięcy oraz zadzwoń, by porozmawiać z naszym doradcą.

#Oferta

Dla Firmy

Chcesz mieć moż­li­wość czer­pa­nia korzy­ści z dar­mo­wej ener­gii, a jej nad­wyż­ki sprze­da­wać do sie­ci elek­trycz­nej? Wybierz foto­wol­ta­ikę!

 

  • Zmniej­szaj kosz­ty pro­wa­dze­nia przed­się­bior­stwa - dzię­ki sprze­da­ży ener­gii elek­trycz­nej. Pane­le foto­wol­ta­icz­ne będą przy­no­sić Ci dodat­ko­we korzy­ści przez ponad 25 lat!
  • Pod­nieś efek­tyw­ność swo­jej fir­my! Dopa­suj się do ryn­ku i spro­staj coraz to surow­szym przepisom.
  • Unie­za­leż­nij się od sie­ci ener­ge­tycz­nej i nie martw się o rachun­ki za prąd.
#Oferta dla Ciebie

Jak obniżyć koszt instalacji?

Decy­du­jąc się na wła­sną pro­duk­cję prą­du ze słoń­ca możesz sko­rzy­stać z dota­cji rzą­do­wych, a czę­sto tak­że samo­rzą­do­wych. Ty wybie­rasz wol­ność ener­ge­tycz­ną, my gwa­ran­tu­je­my Ci wol­ność od formalności.

Poma­ga­my w uzy­ska­niu ulgi ter­mo­mo­der­ni­za­cyj­nej, dota­cji z pro­gra­mów: Mój Prąd (do 3 000 zł), Czy­ste Powie­trze oraz innych dostęp­nych w Two­im regionie.

 

#Chcesz wiedzieć więcej?

Porozmawiaj z naszym doradcą