Mój Prąd 3.0 - kto może otrzymać dotację?

Mój Prąd 3.0 - kto może otrzymać dotację?

Mój Prąd 3.0 Już dzi­siaj rusza kolej­na edy­cja Pro­gra­mu Mój Prąd. Z dota­cji mogą sko­rzy­stać te oso­by, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na zakup insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej po 31 stycz­nia 2020 r., a więc rów­nież mię­dzy nabo­ra­mi do II i III...
Mój Prąd – dodatkowe 100 mln budżetu

Mój Prąd – dodatkowe 100 mln budżetu

Mój Prąd - dodat­ko­we 100 mln budżetu Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej zwięk­szył budżet pro­gra­mu Mój Prąd o dodat­ko­we 100 milio­nów zło­tych. To kwo­ta, któ­ra umoż­li­wi kolej­nym 20 tysiąc­om pro­su­men­tów na...