SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ I RAPORTOWANIA

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ I RAPORTOWANIA

Obec­nie poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów do pra­cy w naszym biu­rze, miesz­czą­cym się we Wro­cła­wiu, na stanowisko: SPE­CJA­LI­STA DS. ROZ­LI­CZEŃ I RAPORTOWANIA Dzia­łasz sku­tecz­nie, a w zamian ocze­ku­jesz ponad­prze­cięt­nych dochodów? Apli­kuj...
Doradca ds. OZE

Doradca ds. OZE

Szu­ka­my Dorad­cy ds. OZE, któ­ry do nas dołą­czy i pomo­że nam zdo­by­wać ser­ca Klien­tów i z entu­zja­zmem pro­mo­wać zie­lo­ną energię. Dorad­ca ds. OZE Dzia­łasz sku­tecz­nie, a w zamian ocze­ku­jesz ponad­prze­cięt­nych dochodów? Apli­kuj...