praca-OZE-fotowoltaika

Obec­nie poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów do pra­cy w naszym biu­rze, miesz­czą­cym się we Wro­cła­wiu, na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ I RAPORTOWANIA

Dzia­łasz sku­tecz­nie, a w zamian ocze­ku­jesz ponad­prze­cięt­nych dochodów?

Aplikuj już teraz!

Foto­wol­ta­ika to pew­ny biz­nes w tych nie­pew­nych cza­sach.
Pra­cuj na Zie­mi, zara­biaj na Słońcu!

Do Twoich obowiązków będzie należało:
 • Nali­cze­nie wyso­ko­ści pro­wi­zji przy­słu­gu­ją­cej spół­ce oraz współ­pra­cu­ją­cym z spół­ką przed­sta­wi­cie­lom handlowym;
 • Wery­fi­ka­cja roz­ra­chun­ków z przed­sta­wi­cie­la­mi han­dlo­wy­mi i kon­tra­hen­ta­mi spółki;
 • Prze­pro­wa­dza­nie czyn­no­ści zwią­za­nych z zamknię­ciem miesiąca;
 • Bie­żą­ce przy­go­to­wy­wa­nie rapor­tów sprze­da­żo­wych dla Zarzą­du spółki;
 • Ana­li­zę wyko­na­nia pla­nów sprze­da­żo­wych przez przed­sta­wi­cie­li han­dlo­wych i rapor­to­wa­nie wyni­ków Zarzą­do­wi spółki;
 • Udział w two­rze­niu sys­te­mów pro­wi­zyj­nych dla przed­sta­wi­cie­li handlowych;
 • Ści­słą współ­pra­cę z pozo­sta­ły­mi dzia­ła­mi spół­ki, w szcze­gól­no­ści z dzia­łem sprze­da­ży i dzia­łem administracyjnym.
Oferujemy:
 • Zatrud­nie­nie na pod­sta­wie umo­wy o pracę;
 • Pra­cę w sys­te­mie hybry­do­wym po okre­sie prób­nym (3 dni w biu­rze, 2 dni Home Office);
 • Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z pakie­tów: opie­ki medycz­nej, kar­ty Mul­ti­sport, ubez­pie­czeń grupowych;
 • Pra­cę w dyna­micz­nym zespole.
Szukamy Ciebie, jeśli:
 • Bie­gle posłu­gu­jesz się MS Excel – waru­nek konieczny;
 • Posia­dasz min. 2 let­nie doświad­cze­nie na podob­nym stanowisku;
 • Potra­fisz się zor­ga­ni­zo­wać i jesteś samodzielny/a;
 • Jesteś komunikatywny/a, ambitny/a, skrupulatny/a;
 • Sta­jąc w obli­czu wyzwa­nia, szu­kasz sku­tecz­nych spo­so­bów, by się z nim zmierzyć.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne ofer­tą pro­si­my o prze­sła­nie CV na adres:

rekrutacja@votumenergy.pl

z poda­nym w tema­cie nr ref.:

SPEC.ROZ.WRO/23

Rekru­ta­cję może­my zakoń­czyć przed upły­wem ter­mi­nu publi­ka­cji ogło­sze­nia. Uprzej­mie infor­mu­je­my, że skon­tak­tu­je­my się tyl­ko z wybra­ny­mi osobami.

Pro­si­my o zamiesz­cze­nie na doku­men­tach apli­ka­cyj­nych nastę­pu­ją­cych oświad­czeń i zgód:

 1. Zapoznałam/em się z tre­ścią infor­ma­cji o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych przez VOTUM ENER­GY S.A. z sie­dzi­bą we Wrocławiu
 2. „Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez VOTUM ENER­GY S.A. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu w celu udzia­łu w rekrutacji”.
 3. W przy­pad­ku chę­ci uczest­nic­twa w kolej­nych rekru­ta­cjach tej fir­my treść zgo­dy powin­na być nastę­pu­ją­ca: „Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez VOTUM ENER­GY S.A. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu w celu udzia­łu w obec­nej i przy­szłych rekrutacjach”.

Infor­ma­cja o prze­twa­rza­niu danych osobowych: 

Zgod­nie art. 13 ust. 1 i 2 roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwiet­nia 2016r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych
oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE.
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, infor­mu­je­my, że:

 

 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest VOTUM ENER­GY S.A. z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu (53-012), ul. Wyści­go­wa 56i, KRS 0000838332.
 2. W spra­wach prze­twa­rza­nia danych moż­na się kon­tak­to­wać z Inspek­to­rem Ochro­ny Danych, pod adre­sem e-mail: iod@votumenergy.pl lub listow­nie, pisząc na adres Administratora.
 3. Pani/a dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su rekru­ta­cji, na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa pra­cy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zaś dane nie­wy­ma­ga­ne prze­pi­sa­mi pra­wa będą prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie udzie­lo­nej zgo­dy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Poda­nie danych oso­bo­wych wyma­ga­nych prze­pi­sa­mi pra­wa pra­cy sta­no­wi wymóg usta­wo­wy. Odmo­wa ich poda­nia unie­moż­li­wi wzię­cie udzia­łu w rekru­ta­cji. Poda­nie innych danych oso­bo­wych jest dobrowolne.
 5. Dane są prze­twa­rza­ne do zakoń­cze­nia rekru­ta­cji, a jeże­li kan­dy­dat wyra­ził zgo­dę na udział w przy­szłych rekru­ta­cjach, dane będą prze­twa­rza­ne do koń­ca następ­ne­go roku (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Przy­słu­gu­je Pani/u pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych w dowol­nym momen­cie, bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no przed jej cofnięciem.
 7. Odbior­ca­mi Pani/a danych oso­bo­wych będą pod­mio­ty świad­czą­ce usłu­gi kadro­we i IT.
 8. Posia­da Pani/n pra­wo żąda­nia dostę­pu do swo­ich danych oraz otrzy­my­wa­nia ich kopii, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia danych, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prze­no­sze­nia danych. Może Pani/n zło­żyć sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych do celów wyni­ka­ją­cych z pra­wie uza­sad­nio­nych inte­re­sów, przy czym sprze­ciw przy­słu­gu­je, jeśli nie wystę­pu­ją nad­rzęd­ne cele przetwarzania.
 9. Przy­słu­gu­je Pani/u pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych do orga­nu nad­zor­cze­go – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, ul. Staw­ki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Pani/a dane nie będą pod­le­ga­ły pro­fi­lo­wa­niu lub zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decyzji.
 11. Pani/a dane nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trze­cie­go ani do orga­ni­za­cji międzynarodowej.