Fotowoltaika zimą – czy nadal działa?

Fotowoltaika zimą – czy nadal działa?

Foto­wol­ta­ika zimą – czy nadal działa?  Głów­ną zasa­dą, w opar­ciu o któ­rą dzia­ła­ją pane­le foto­wol­ta­icz­ne jest prze­kształ­ca­nie ener­gii pro­mie­ni sło­necz­nych w ener­gię elek­trycz­ną. W związ­ku z tym wraz...
Czy rachunki za prąd są wyższe zimą?

Czy rachunki za prąd są wyższe zimą?

Czy rachun­ki za prąd są wyż­sze zimą? Wyż­sze rachun­ki za prąd w mie­sią­cach zimo­wych wyni­ka­ją przede wszyst­kim z fak­tu, że dni są krót­kie, a pogo­da nie zachę­ca do wyj­ścia z domu. W tym cza­sie zuży­wa­my więc znacz­nie...
Panele fotowoltaiczne a opady śniegu

Panele fotowoltaiczne a opady śniegu

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne a opa­dy śniegu Mamy już za sobą pierw­sze opa­dy śnie­gu w tym sezo­nie. Wie­le osób, któ­re miesz­ka na tere­nach, na któ­rych śnieg utrzy­mu­je się przez dłuż­szy okres cza­su, a jego opa­dy są dość obwi­te zasta­na­wia...