Fotowoltaika - czy się opłaca w 2022 ?

Fotowoltaika - czy się opłaca w 2022 ?

Czy foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca ? 31 mar­ca 2022 to dzień, któ­ry na zawsze zapi­sze się w histo­rii odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Pol­sce. To dzień kie­dy zamie­ni­li­śmy dobrze nam wszyst­kim zna­ny sys­tem opu­stów na tzw. Net-bil­ling – czy­li...
Fotowoltaika a pożar instalacji

Fotowoltaika a pożar instalacji

Foto­wol­ta­ika a pożar instalacji Wokół foto­wol­ta­iki naro­sło wie­le mitów. Nale­żą do nich cho­ciaż­by ten mówią­cy o zbyt małej ilo­ści sło­necz­nych dni, przez co insta­la­cja nie może wypro­du­ko­wać odpo­wied­niej ilo­ści prą­du. Innym mitem jest to...