Fotowoltaika - czy się opłaca w 2022 ?

Fotowoltaika - czy się opłaca w 2022 ?

Czy foto­wol­ta­ika nadal się opła­ca ? 31 mar­ca 2022 to dzień, któ­ry na zawsze zapi­sze się w histo­rii odna­wial­nych źró­deł ener­gii w Pol­sce. To dzień kie­dy zamie­ni­li­śmy dobrze nam wszyst­kim zna­ny sys­tem opu­stów na tzw. Net-bil­ling – czy­li...
Panele fotowoltaiczne cena

Panele fotowoltaiczne cena

Pane­le foto­wol­ta­icz­ne cena  Ener­gia ze słoń­ca nie­sie ze sobą wie­le korzy­ści, począw­szy od oszczęd­no­ści na rachun­kach za prąd, przez ochro­nę śro­do­wi­ska, a na nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej koń­cząc. Tym­cza­sem ilość pod­mio­tów...