Fotowoltaika a podatek od nieruchomości

Fotowoltaika a podatek od nieruchomości

Foto­wol­ta­ika a poda­tek od nieruchomości Foto­wol­ta­ika to roz­wią­za­nie na tyle uni­wer­sal­ne, że mogą z nie­go korzy­stać zarów­no wła­ści­cie­le domów, jak i przed­się­bior­cy oraz rol­ni­cy. Jego dodat­ko­wą zale­tą jest zwol­nie­nie...