Nowe technologie fotowoltaiczne

Nowe technologie fotowoltaiczne

Rynek OZE w cią­gły spo­sób moc­no się roz­wi­ja. Jest to spo­wo­do­wa­ne fak­tem, że kra­jom sta­wia się wyma­ga­nia doty­czą­ce zakre­su mini­mal­nej pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej pocho­dzą­cej z odna­wial­nych źró­deł ener­gii. Cią­głe bada­nia...