Pompa ciepła jako ekologiczny system ogrzewania domu

Pompa ciepła jako ekologiczny system ogrzewania domu

Wyróż­nia­my kil­ka rodza­jów pomp cie­pła, w zależ­no­ści od róż­ne­go źró­dła jakie wyko­rzy­sty­wa­ne jest do ogrze­wa­nia domu, może­my podzie­lić pom­py cie­pła na grun­to­we oraz powietrz­ne. Te dru­gie dzie­li­my dodat­ko­we na dwie kate­go­rie...